Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ "เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่" 

กลุ่มฯ บริหารทรัพยากรฯป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

เชื่อมโยงเว็บไซต์จังหวัด

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้274
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้504
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3992
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4712
mod_vvisit_counterเดือนนี้13069
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24809
mod_vvisit_counterทั้งหมด1657314

ออนไลน์: 7
IP ของคุณ: 3.236.51.151
,
Today: ต.ค. 23, 2021

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานกลั่นกรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [คลิกที่นี่] NEW!

หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

แบบฟอร์มและเอกสารในการเสนอโครงการ (พร้อมลงนามกำกับทุกหน้า)

(จัดเรียงตามนี้ คลิก)

1. หนังสือนำส่งโครงการ
2. แบบ คกก.มท. ๐๑ [pdf] [doc] (แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา ก่อนการจัดหา)
3. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (พิจารณาวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

3.1 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ปรับปรุง [pdf] [doc]
3.2 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท [pdf] [doc] คู่มือ-ตัวอย่าง [pdf] [doc]
3.3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัล

4. ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด อย่างน้อย ๓ รายรวมทั้งการสืบราคาจากเว็บไซต์ อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์
ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา

** เอกสารการสืบราคาท้องตลาดต้องระบุรุ่น และยี้ห้อให้ชัดเจน และต้องมีคุณลักษณะที่ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะที่กำหนดในเอกสาร
** หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาทพร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน

กรณีมีการจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม

5. ต้องแสดงแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด [pdf] [ตัวอย่าง]

ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง และคำนวณจากอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง.html)

กรณีเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

6. แบบ คกก.มท. ๐๔ [pdf] [doc] (แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน)

ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดในการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ พิจารณา โดยแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) ดังนี้ คลิก

6.1 การดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
6.2 การดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มท 0808.2/ว2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

คณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ

อยู๋ในระหว่างดำเนินการ

แหล่งอ้างอิง

ติดต่อ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02 702 5021-4 ต่อ 33527

ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 กรกฏาคม 2021 เวลา 04:54 น.)

 

ผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

ป้ายโฆษณา

ค่านิยม

       

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ