วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาจังหวัด (2561-2564)

แผนพัฒนาจังหวัด (2552-2555)

  คำรับรองปฏิบัติราชการ

การจัดทำแผนจังหวัดปี 62

การจัดทำแผนจังหวัดปี 61