วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กѧѴ

  แผนพัฒนาจังหวัด (2552-2555)

แผนพัฒนาจังหวัด (2561-2564)

  คำรับรองปฏิบัติราชการ

การจัดทำแผนจังหวัดปี 61

รายงานผลฯ ปี งปม 2560