ประวัติความเป็นมา
   -----------------------------------
     คณะผู้บริหาร
   -----------------------------------
     สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
   -----------------------------------
     ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
   -----------------------------------
     ที่อยู่/แผนที่
   -----------------------------------
    ทำเนียบส่วนราชการ
  -----------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลอ
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
ยื่นแบบภาษีออนไลน
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
พยากรณ์อากาศ
ข้อมูลรหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบตารางการบิน
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาทองคำ

อาชีพและรายได้
    Eng     การเกษตร
     ภาคเกษตรกรรม พบว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง โดยในปี
พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 285 ล้านบาท และใน พ.ศ. 2548 มีมูลค่า 241 ล้านบาท โดยพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ
ของจังหวัดสมุทรปราการ คือ ข้าว ซึ่งทำการปลูกมากที่สุดที่อำเภอบางบ่อ ผลไม้ ที่มีการปลูกเป็นจำนวนมากที่สุด
ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว กล้วยน้ำว้า การใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา เพาะปลูกพืชยืนต้น และไม้ผล มีแนวโน้มลดลง
เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพไปทำการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ของจังหวัด ตั้งอยู่ปากแม่น้ำ
พระยา ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จึงเหมาะต่อการทำประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม อำเภอบางบ่อ จะมีการเลี้ยงปลาสลิด
มากที่สุดของประเทศแต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดินเค็มได้ก่อความเสียหายแก่พืชผล
ทางการเกษตร จึงต้องมีการปรับการเพาะปลูกเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน และไร่นาสวนผสม
    อุตสาหกรรม
     ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรปราการสูงสุด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.
2547 มูลค่าผลผลิตด้านอุตสาหกรรม จำนวน 248,506 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2548 มูลค่าผลผลิตด้านอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น 270,278 ล้านบาท
     จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ มีนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 2 แห่ง
คือ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู
     นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมทั่วไปเท่านั้น) มีเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น
1,004 ไร่ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ทำสัญญาใช้ที่ดินใช้เขตนิคมอุตสาหกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 160
โรง ประกอบด้วยอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น
     โรงงานประกอบการกิจการฉีดพลาสติก
     และผลิตภัณฑ์งานพลาสติก
     โรงงานประกอบกิจการอิเล็กทรอนิกส์
     โรงงานประกอบกิจการสารเคมี (ทำสี)
     โรงงานประกอบกิจการทอกระสอบ
     นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการมีเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 4,000 ไร่ แบ่งเป็นเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป ประมาณ 3,400 ไร่ เขตอุตสาหกรรมส่งออก ประมาณ 270 ไร่ เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
ประมาณ 250 ไร่ ที่เหลือเป็นที่สาธารณูปโภค และโรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง โรงงานฯในนิคมอุตสาหกรรมที่ทำ
สัญญามีทั้งสิ้น 510 โรง แบ่งเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตโรงงาน เขตอุตสาหกรรมส่งออก
     อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ คือ อาหารแปรรูป สิ่งทอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ
พลาสติก เครื่องจักร-อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ ฯลฯ

 

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง สป. 10270
โทร. 0-2702-5021-4 โทรสาร. 0-2702-5021 สื่อสาร มท. 33565
e-mail : samutprakan@moi.go.th , samutprakan_com@yahoo.com
ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)