ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
   ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศพส.จ.สป.)  
** ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดฯ **

                           

นายสยาม ศิริมงคล
นายธนู บุญเลิศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รอง ผอ.รมน จังหวัดสมุทรปราการ
(ด้านปกครองและความมั่นคง)
(ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)
องผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศพส.จ.สป.)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
จังหวัดสมุทรปราการ (ศพส.จ.สป.)  
**ประวัติรอง ผอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ**

 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ   
ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ