ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
   ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)  
** ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดฯ **

                           

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
นายธฤต สำราญเวทย์
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
(ด้านเศรษฐกิจ)
(ความมั่นคง)
(ด้านสังคม)
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
 

 

 

 
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์
รอง ผอ.รมน จังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ   
ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)
**ประวัติหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ**
เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส.จ.สป.)