ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
   ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)  
** ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดฯ **

                           

นายกมล เชียงวงค์
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รอง ผอ.รมน จังหวัดสมุทรปราการ
(ด้านปกครองและความมั่นคง)
(ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)

 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ   
ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
 
เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส.จ.สป.)