ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
   ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)  
** ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดฯ **

                           

นายศุภมิตร ชิณศรี
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
นายสุเมธ ธีรนิติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
**ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ**  
**ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ**

 

พ.อ.ประเทือง แก้วทุย
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
รอง ผอ.รมน จังหวัดสมุทรปราการ
ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ