นายชาติชาย อุทัยพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


กิดวันที่ :19 กันยายน 2503
สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ :บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
ประวัติการศึกษา :
- รัฐศาสตรบัณฑิต
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
การฝึกอบรม :
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 44

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 48

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

ประวัติการทำงาน :
- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เลขานุการกรมการปกครอง

- 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

- 18 กันยายน พ.ศ. 2549 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

- 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รองผู้วาาราชการจังหวัดสุรินทร์

- 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- 9 มกราคม พ.ศ. 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- 1 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

- 1 ต.ค. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ