รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชกาาร ปี 2553
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชกาาร ปี 2554
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชกาาร ปี 2555
รายงานสัดส่วนครัวเรื่อนที่มีน้ำประปาใช้
รายงานจำนวนหมู่บ้านที่มี/ไม่มีไฟฟ้าใช้
รายการข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู
รายงานจำนวนประชากรแยกเพศ รายตำบล/อบต. อำเภอ กิ่งอำเภอ และจำนวนครัวเรือนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ 3 ปีย้อนหลังกลับหน้าเว็บจังหวัดฯ