หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง :   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝ่งทะเลบางปู ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด :   จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝ่งทะเลบางปู ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองวันที่ :   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองวันที่ :   กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดซื้อเอกสารวันที่ :   ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๙๕๑๘๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ราคาเอกสารชุดละ/บาท :   3,000

ประกาศเมื่อวันที่:   17 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ลงบันทึก: นายดิเรก คงสมบูรณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สร้างเมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2557กลับสู่หน้าหลัก