หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านสำโรง

เรื่อง :   สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๔๘๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด :    เทศบาลตำบลด่านสำโรงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๔๘๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๐๐ วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดที่เทศบาลกำหนด ผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง จำนวน ๔๘9 คน จำนวน ๑๐๐ วัน อาหารกลางวันนักเรียน ๑ มื้อ ประกอบด้วย ๑. ข้าวสวย ๒. กับข้าว อย่างน้อย 3 อย่าง ประกอบด้วย ๒.๑ กับข้าวประเภทโปรตีนจากสัตว์ ๑ อย่าง ๒.๒ กับข้าวประเภทโปรตีนจากไข่ ๑ อย่าง ๒.๓ กับข้าวประเภทผัก ๑ อย่าง โดยใน ๑ มื้อต้องมีกับข้าวชนิดแห้ง อย่างน้อย ๑ อย่าง และชนิดน้ำ อย่างน้อย ๑ อย่าง ๓. ให้มีอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ๔. ให้มีขนมไทย ๒ วันต่อสัปดาห์ และผลไม้ ๓ วันต่อสัปดาห์ โดยขนมและผลไม้ไม่ซ้ำกัน ในรอบสัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น ผงชูรส สารกันบูด ไม่เป็นของดอง ไม่เป็นอาหารรสจัด และเหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการ ความปลอดภัยสำหรับนักเรียนเป็นสำคัญ และผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บล้างภาชนะ ถาดอาหารของนักเรียน พร้อมทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดยื่นซองวันที่ :   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ๒๒๙๙ ม.๓ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

กำหนดเปิดซองวันที่ :   ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดซื้อเอกสารวันที่ :   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๗๕๗๓๘๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ราคาเอกสารชุดละ/บาท :   500

ประกาศเมื่อวันที่:   7 ตุลาคม 2556

ผู้ลงบันทึก: นายดิเรก คงสมบูรณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สร้างเมื่อวันที่ : 09 ตุลาคม 2556กลับสู่หน้าหลัก