กระดานข่าวประกวดราคาสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ


เลือกข้อมูล และใส่คำที่ต้องการค้นหา สำหรับการค้นหาข้อมูล


ประกาศพิจารณาผล / ผู้มีสิทธิเสนอราคา    สร้างข่าวประกวดราคาสอบราคา   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ   ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศเมื่อวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาย สป.๑๐๑๑ (ทางหลวงชนบท) จากแยกคลองเก้าถึงคลองแพรกไม้ซุง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าหมู่บ้านกล่อมพิรุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญริ้วอุทิศ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยย่อยสันตินครทั้งสองฝั่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ จำนวน ๒๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายคอสะพาน คสล.พร้อมเเบริ่งยูนิตข้ามคลองบางปลา ถนนสุนทรวิภาต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเดชมิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และจัดตั้งศูนย์ควบคุมภายในเขตตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทพารักษ์ ช่วงหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับติดตั้งภายในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
11 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกาศเทศบาลตำบลคลองสวน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 130 รายการ ของเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 กันยายน 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าและติดตั้งเสาไฟฟ้า ฯ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนบริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยกลางหมู่บ้านบางปูนคร หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายคอสะพาน คสล.พร้อมเเบริ่งยูนิตข้ามคลองบางปลา ถนนสุนทรวิภาต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับส่งเสิรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ โดยทำหลังคาจุดพักจักรยาน บริเวณริมคลอง จำนวน ๔ ชุด ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเปลี่ยนฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยนารายณ์รักษ์ ๓ (เด่นทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร สายแยกทางหลวงชนบท สาย สป. ๑๐๐๖ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ช่วงที่ ๑)ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองทับนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
23 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
21 สิงหาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง(ต่อเติม)โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ หมู่ ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
3 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ (ต่อจากของเดิม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม พร้อมที่ล้างรถบริเวณด้านหลังศูนย์ราชการตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินผุทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสวนสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
25 กรกฎาคม 2561
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลให้เช่าตลาดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนบางฆ้อง,ด่านเก่าและส่วนขยาย
24 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 กรกฎาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ หมู่ ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง(ต่อเติม)โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อกระดาษเอ ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
6 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำด้วยแรงงานคน (รายละเอียดแนบท้ายตามคณะกรรมการกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ จำนวน ๒ ชั้น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อกระดาษเอ ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม ซื้อกระดาษเอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
27 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
20 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรและบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยรอดบรรจง หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมประชาคมชุมชน(ชั้น๕) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง ลำบางผี หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ(รายละเอียดตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
13 มิถุนายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยจรเข้น้อย ซอย ๑๐ (ประชาร่วมใจ) พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี ๒ ข้าง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชูทวีอุทิศ ๑ และเชิงลาดคอสะพานข้ามคลองจรเข้ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางวี คสล. ๒ ข้าง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ จำนวน ๔๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แบบคอนเทรนเนอร์(กระเช้า) ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
1 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
1 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
การขายโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินถังรองรับขยะคอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 8 ลูกบาศ์กเมตร จำนวน 9 รายการ
1 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ(รายละเอียดตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
1 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดกระบะ ๔ ประตู ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ซึ่งเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณคลองอาเสี่ย หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่
31 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำด้วยแรงงานคน (รายละเอียดแนบท้ายตามคณะกรรมการกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อกระดาษเอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
30 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561
กรมท่าอากาศยาน
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อหาดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 25 แห่ง
21 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองลัดชัย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤษภาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง ลำบางผี หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
17 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ ศพด.คลองบางปิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตกเหล็กอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รร.อนุบาลเทศบาลบางเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณคลองอาเสี่ย หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
การซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และยกขอบบ่อพัก คสล. (ฝาเหล็กกลม) หมู่บ้านร่มโพธิ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๑๕ , ๑๕ ทับ ๑ , ๑๕ ทับ ๒ , ๑๕ ทับ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกขอบบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกขอบบ่อพัก คสล. ถนนหมู่บ้านเปรมฤทัย สายเมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
เรื่องการขายโดยวิธีทอกตลาดเฉพาะตัวถังของถังน้รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6000 ลิตร (เดิม) จำนวน 1 ใบ
7 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง ลำบางผี หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและยกขอบบ่อ คสล. ราชศุภนิมิตร ซอย ๘ ทับ ๑ , ๘ ทับ ๓ , ๘ ทับ ๕ , ๘ ทับ ๗ , ๘ ทับ ๙ , ๘ ทับ ๑๑ , ๘ ทับ ๑๓ , ๘ ทับ ๑๕ , ๘ ทับ ๑๗ , ๘ ทับ ๑๙ , ๘ ทับ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยเข้าหมู่บ้านล้วนพฤกษา หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ
24 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองชวดเฟื้อ - คลองชวดตาขวัญ หมู่ที่ ๗
20 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และฝาบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
19 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกัน (ศูนย์เทวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสายลม หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน ๓๔ ถัง (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีขายทอดตลาด
10 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองขุดเจ้าเมือง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๑ หมู่ ๑๕ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและพัฒนาถนนสายหลักและสายรอง เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ-โรงเรียนคลองบางกะสี ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินผุทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยนาคสุกดี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลคลองสวน
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นโดยวิธีขายทอดตลาด
2 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณที่ผู้ใหญ่หล่อ หมู่ที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
28 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ซอยจรูญพรรณ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง (ลำบางผี) หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
13 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง ของ ร.ร.วัดชมนิมิตร (ครั้งที่ 2)
14 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗.๗ และ ๗๙.๕ หมู่ ๓ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สแตนเลส จำนวน ๘ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองแยกจากคลองบางพึ่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บุญศิริ ซอย ๒ ชุมชนคลองมหาวงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกเข้าโรงงานบางกอกซีสเม็ททัล จำกัด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางปลา ข้างอนามัยคลองสี่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๑๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำ (เสาเข็มดินซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินผุ (ลูกรัง) ทับหน้าหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ซอยรักษาธรรม ๓ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๖๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
28 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อที่ดินไม่น้อยกว่า ๙ ไร่ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๖๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
28 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยยิ้มแฉ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
14 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้และบริการสาธารณสุขชุมชนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสวนเก้าแสน ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกพร้อมฝาปิด แบบมีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน ๓๔ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กีฬาทรงสุขภาพตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยชูทวีอุทิศ ๒ ซอยเรืองรอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางวี คสล. หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยช้อยชะนำพร หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ จำนวน ๒๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินผุ (ลูกรัง) ทับหน้าด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ซอยสัญญา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบางปลา ๔๒ (โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี - บ่อขยะ) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ถนนเทพารักษ์ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึง กิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ข้างนิรันดร์คอนโด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสวนเก้าแสนสายเมน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ศรีบุญเรืองซอย ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ศรีบุญเรืองซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน ๒ หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๑๐ คลอง ภายในตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ขายทอดตลาดบล็อกปูพื้นทางเดินเท้า จำนวน 67,040 ก้อน
18 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๑๘+๔๐๐ - กม.๑๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑.๓๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธันวาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กีฬาทรงสุขภาพตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อถังบรรจุขยะแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร จำนวน ๕ ใบ
7 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสินเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน ๒ หลัง (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ระดับ ๗-๘ ๑ หลัง และ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ระดับ ๕-๖ ๑ หลัง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง-คลองกระออม ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ - คลองผู้เฒ่า ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๓๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านคลองสวน-บ้านล่าง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายประชาราษฏร์อุทิศ - บ้านคลองต้นไทร ต.ศรีษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๒๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสาย สป.๑๐๐๖ -สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ช่วงที่ ๑) ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. สาย สป.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านบางพลีน้อย ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘-ทางหลวงหมายเลข ๓ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๗๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘-คลองสำโรง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๒๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ถนนเทพารักษ์ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึง กิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง สายทาง สป.๑๐๐๖ -เคหะบางพลี (แยก ๒) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.เทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า
13 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤศจิกายน – กันยายน
7 พฤศจิกายน 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือนพฤศจิกายน - กันยายน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล.และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กันยายน 2560
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง 4 ชั้น และอื่นๆ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี)
21 กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างถมดินสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสุมทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. และทางเดินเท้าบริเวณที่อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซอยแพรกษา ๑๐/๑ A ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
30 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ (CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาล
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๐
22 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลบางพลี
22 สิงหาคม 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
ประกวดราคาจ้างการจัดการสถานเพาะชำของป่าไม้ (๗๐.๑๕.๑๕.๐๙ ) ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
21 สิงหาคม 2560
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (แก้ไข)
24 สิงหาคม 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) จำนวน ๑ รายการ
22 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทราปราการ
17 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีฝห้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ก่อสร้างคาเหล็กเมทัลชีทลานกีฬา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕(ฝั่งทิศใต้)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลี
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลบางพลี จำนวน 116 รายการ
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองนา (ข้ามคลองนา) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุขยะตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ใบ
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)
22 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
21 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงเทลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ วัดบางด้วนนอก หมู่ที่ ๖
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางฝ้ายน้อยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองบางฝ้ายน้อย สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองบางฝ้ายน้อยข้างบริษัทศรีเทพไทยคอร์ปอเรชั่น อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง(หมู่บ้านไทยสมุทร ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเจียมรื่นฤดี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณลำรางอีหิน หมู่ที่๓
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเมทัลชีทบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่4 พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดปริมาณงานต่างๆ ตามแบบแปลนที่ กำหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาประจำตำบลในคลองบางปลากด หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้าน (ครั้งที่ ๔)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิ ๖ ล้อ จำนวน ๔ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑-๑๑
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
จ้างออกแบบโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลบางปู บางปูสาร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า แบบปิคอัพ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ตอนราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๐ - กม.๒๑+๗๓๒ (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.๑๓+๕๐๐ - กม.๑๕+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน ค.ส.ล.บริเวณหมู่บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๔๓ สมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองชลประทาน ซอยเลียบคลองบางปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยเทศบาลบางปู๑๒๖ (คลองตาก๊ก)
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ticagrelor ๙๐ mg tablet
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำเก่าที่ชำรุดภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,175 ฝา (ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด)ประกาศครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ชนิดแบบพลาสติกชนิดสี จำนวน 1,000 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Beidge and UnderPass) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน ๒ ที่ กม.๑๖+๘๘๕ (ทางเข้า อบต.บางปลา) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๑๔+๙๐๐ (ด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and UnderPass) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม.๑๗+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๖๐๐ (ด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจงศิริพาร์คแลนด์ หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรัตนโชค 12/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรัตนโชค 12 หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน ค.ส.ล.บริเวณหมู่บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปี พ.ศ.2561 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล.และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ (ตึก๔ชั้น) หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงหมายเลข 303 ตอนพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า ถนนสายลวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนนารถสุนทร ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ ๔๓/๖ ถึงสุดเขตเทศบาลนครสมสุทรปราการ
22 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EKG ELECTRODE จำนวน ๒ รายการ
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก Incubator จำนวน ๑ เครื่อง
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดูแล รักษา ตกแต่ง รดน้ำต้นไม้ ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตเทศบาล (ยกเว้นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. และทางเดินเท้าบริเวณที่อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซอยแพรกษา ๑๐/๑ A ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
สอบราคาจ้างการจัดการสถานเพาะชำของป่าไม้ (๗๐.๑๕.๑๕.๐๙ ) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ ๒
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 สิงหาคม 2560
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลสวน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 สิงหาคม 2560
ศาลแขวงสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลแขวงสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
17 สิงหาคม 2560
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและนันทนาการตำบลบางพลีใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเฉพาะชั้น 3 และเพิ่มเติมชั้น 1 (รายละเอียดปริมาณต่างๆตามแบบแปลนที่ กำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล. ๒ ชั้น พร้อมจอดรถดับเพลิง ๔ คัน(รายละเอียดปริมาณงานต่าง ๆตามแบบแปลนที่ กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง(แบบจุ่มแช่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยที่ดินไทย หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ . ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
17 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองนา (ข้ามคลองนา) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุดสำราญเชื่อมหมู่บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งลูกกรงเหล็กกั้นแนวทางเดินฟุตบาทบริเวณฟุตบาทริมถนนเทพารักษ์ ช่วงสะพานข้ามคลองตาจัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์ ถึงบริเวณปากซอยนารายรักษ์ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบางปูนคร ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศ฿นย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ
17 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณหน้าศาลพระพุทธรูป ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสุขุมวิท จำนวน ๑ แห่ง ณ หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังบรรจุขยะแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร จำนวน ๕ ใบ
11 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๓ (ยายขัน) หมู่ที่ ๖
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชานต่ำท้ายลาด จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
15 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษา
15 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
15 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนพร้อมปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันสายเมน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณริมแม่น้ำคลองด่าน ซอย อบต.1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบางปลากด หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนสุขบริเวณปากคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองตำหรุ ข้างซอยผู้ใหญ่ปราโมทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ชำรุดในสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรงและถนนวัดด่านสำโรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
11 สิงหาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง ๔ ชั้น และอื่นๆ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบางปลากด หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่คลองบางแก้ว (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดลำเลียงน้ำ) จำนวน ๓ เครื่อง
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๖๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดดับเพลิง) จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ (คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้าย)
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะชนิดเหล็ก(สำหรับเผา) ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อโป๊เหล็ก ขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ โป๊ะ
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อห้องสมุดชุมชน จำนวน ๑ หลัง บริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณซอยวัดบางฝ้าย ตำบลบางหัวเสือ หมู่ ๑๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๘ สิ้นสุดโครงการบริเวณ สะพานข้ามคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๙ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยติดตั้งบอร์ดบานเลื่อนกระจก ด้านบนติดตั้งเหล็กตระแกรงและหลังคาคลุม พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด) จำนวน ๑๐ ป้าย
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรัปปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาออกกำลังกายกลางแจ้ง
8 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงป้าย
8 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
ประกาศหาผู้เสนอราคา จ้างเหมาะกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 21,730 กิโลกรัม/ปี
7 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
ประกาศหาผู้เสนอราคา ออกซิเจนเหลว โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณ 20,000 ลูกบากศ์เมตร/ปี
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการเคลือบผิวจราจรกันลื่น แอสฟัลท์หยาบ บริเวณตามแนวโค้งของถนนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันสายเมน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร) จำนวน 40 เครื่อง และครุภัณฑ์ประกอบต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเด่นทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเทพานิเวศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเครื่องกระจายข่ายชนิดไร้สาย ภาครับ ที่สามารถรับความถี่ UHF พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ จุด
7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากกิ่งไม้
7 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดสิ้นสุดโครงการบริเวณบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย
2 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว 64 (สายเมน) หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนำ้ บริเวณซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔
4 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
31 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีพิเศษ
31 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาลโซนที่ ๑ ฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคู่สร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองนาเกลือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์
1 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนหาดอมราถึงปากน้ำเจ้าพระยา ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองศาลาแดงกลางบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยอยู่สบาย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิด ๒ ตอน ๔ ประตู (ครั้งที่ ๒)
1 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ถนนซอย ๒ เชื่อมซอย ๔ ภายในหมู่บ้านป้อมปราการ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ำ
1 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
12 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๑ ตู้ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
2 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือสูงตามสภาพ ตามรูปแบบ อบต.แหลมฟ้าผ่ากำหนด บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐
1 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED จำนวน ๗ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า คลส.เลียบคลองเจ๊ก (คลองหลังบ้าน) หมู่ที่ ๕
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.เมตร จำนวน ๑๐ ใบ
31 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจ้างติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุมชนคงกระพันชาตรี
26 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลังวัดมหาวงษ์ สิ้นสุดโครงการบริเวณบริษัท ชลวิริยะ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลสำโรงใต้ ๑๓ (พิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ ๘ , ๙ ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสวนเก้าแสนสายเมน หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมและสนามกีฬาในร่ม (บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับเด็กอนุบาล หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี) จำนวน ๒ เครื่อง
26 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ กลุ่ม จำนวน ๑๙ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๒ ตู้ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 60 จุด จำนวน 122 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานถนนสุมขุมวิท จำนวน 225 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กรกฎาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ)
25 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยด่านสำโรง 42/7 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตกทางเดินเท้า
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาจำนวน ๓ โครงการ
25 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว ชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑๕ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
21 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองทับนาง หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
21 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ ๒) บริเวณปากซอยแบริ่ง ๖๒ ถึง ๖๒/๒๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ
19 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ ๒ กลุ่ม จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
18 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ ซอยผู้ใหญ่ปราโมทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณคลองคอต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปูใหม่
19 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกบางกวาด หมู่ที่ 6 ถึงถนนวัดบัวโรย หมู่ที่ 9 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณแยกบางกวาด หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สายบ้านบางฝาด-ถนนวัดบัวโรย บริเวณช่วงคลองตาปู ถึงบ้านตาปัง หมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัสดมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร วัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดดับเพลิง) จำนวน ๓ เครื่อง
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดลำเลียงน้ำ) จำนวน ๓ เครื่อง
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจ้างเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเป็นฝา คสล.ซอยจินตนา ซอย ๔ หมู่ที่ ๓
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิด ๖ เอ ๓๐ บี ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง
14 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บริเวณภายในเขตเทศบาลอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานกีฬา หมู่บ้านสราลี หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
18 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
12 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล. และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ซ.สุดใจ ม.1,5 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หมู่ ๕ ตำบลแพรกษา
18 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ
17 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกนน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ต่อจากของเดิม) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและห้องน้ำขององค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘
17 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิด ๒ ตอน ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยยิ้มแฉ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองสี่ หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถมที่ดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองปรือ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งพร้อมถมดินลูกรัง ขยายผิวจราจรริมคลองหนองโพรง เลียบถนน คสล. ข้างกำแพงวัดหนองปรือ หมู่ที่ 1 คำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๒๕ จำนวน ๑๖ รายการ
13 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแเดงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คลองศาลาแดง ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า คสล.คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลบางกอบัว บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกอบัว
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ขายทอดตลาดบล็อกปูพื้นทางเดินเท้า จำนวน 67,040 ก้อน
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬากลางเทศบาล หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
11 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
จ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัข เทศบาลนครสมุทรปราการ บริเวณถนนแพรกษาซอย ๘ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
11 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น จำนวน ๑๑ เครื่อง
11 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ดินขององค์การบิรหารส่วนตำบลบางกระสอบ โฉนดเลขที่ ๒๔๖๕๐๓ ระวางที่ ๕๑๓๖ เลขที่ ๕๑ หน้าสำรวจ ๒๐๒๑ เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองอ้อมสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
7 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) และถมดินยกสูงเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน หลังใหม่ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลบางด้วน
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่มะลิเครือ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยบ้านนายบุญส่งหลังโกดังแหลมทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด
6 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองตาพุ่ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖๑ รายการ
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
สอบราคาซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพพร้อมติดตั้งระบบท่อแก๊ซและถังรองรับขยะ
6 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน ๑๑๗ รายการ
4 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโมดุลป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร ชนิดสีแดงบนถนนสายนาคดี-มังกร(บริเวณ รร.นาคดีอนุสรณ์) หมู่ ๖ ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางวีและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอบแบริ่ง ๓๐ แยก ๑๑ (ฝั่งซ้ายมือขาเข้าซอยแบริ่ง ๓๐) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรงเหนือ
4 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๒ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
4 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่่ง ๒ ชั้น ๘ ล้อ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๐
30 มิถุนายน 2560
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูและรั้ว บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารโครงสร้างเหล็ก พร้อมหลังคาคลุมจอดรถยนต์ บริเวณ ที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (ทดแทนของเดิม) ๒ จุด บริเวณใกล้บ้านเลขที่ ๙๒ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๖ และบริเวณใกล้บ้านเลขที่ ๗/๒ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๗ ม. ๔
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (ทดแทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๓๙/๑ ม.๗ ซ.เพชรหึงษ์ ๒๕
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (ทดแทนของเดิม) มี ๒ ส่วน บริเวณใกล้บ้านเลขที่ ๓๐/๑ ซ.เพชรหึงษ์ ๒๓/๒ ม. ๖
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลวงพ่อปาน สาย ๒ ฝั่งใต้ (ต่อจากเดิมจากหน้าบ้านเจ๊ตาไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยขจรสุข (หน้าหมู่บ้านชุติมา) หมู่ที่5 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยศิวิลัย หมู่ 6 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน ซอยแพรกษา8 (ถนนเลียบคลองแพรกจอมทอง) หมู่ที่ 4 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองนาเกลือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู่บ้านพี.เค.แลนด์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุดใจ หมู่ที่ ๔
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล ซอยบ้านป้าฟัก หมู่ที่ ๗ โดยยกระดับถนนเสริมผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ คสล
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางปลา 17 (มูซอ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเต็กเฮงหยู ถึงซอยประจักษ์สิน 3 ออกถนนเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทพารักษ์ ช่วงหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล และรางวี ถนนหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร วัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด และปรับปรุงขยายขนาดห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV)) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มิถุนายน 2560
จังหวัดชัยภูมิ
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (Billboard)
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยพุฒสี หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนนเทศบาลสำโรงใต้ ๑๙ (ซอยกลับเจริญ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม (เดิม) สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๕๑/๒ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒)
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำ(เสาเข็มดินซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเหล็กและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๓
26 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุชันสูตร แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว ของโรงพยาบาลบางพลี
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่่ง ๒ ชั้น ๘ ล้อ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๐
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางพลี
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่คลองบางแก้ว โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำเสีย บ่อที่ ๑ และบ่อที่ ๒ ต.สำโรงเหนือ
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างกันสาดบัวงแดดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
23 มิถุนายน 2560
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๓๒ ตัว พร้อมติดตั้ง (๘๓.๑๑.๑๘.๐๒ )
26 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพรสว่าง ๑๒ จำนวน ๑ โครงการ
22 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุขใจ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณริมแม่น้ำคลองด่านข้างโรงงาน พี.ซี.โปรดักส์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ รถดับเพลิง ดีเซล จำนวน ๑ คัน และรายการที่ ๒ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ดีเซล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง (ครั้งที่ ๓)
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard) จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน ๑๓๑ รายการ
19 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางครุ (ครั้งที่ ๓)
20 มิถุนายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ครั้งที่ 2
20 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการขยายถนนซอยซีห้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
19 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนหมู่ที่ ๙ (๗ ซอย) พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านระกาศ ? บางพลีน้อย-สีล้ง หมู่ที่ ๔พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กฯ จำนวน 1,175 ฝา ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวัดเอี่ยมประชามิตร-วัดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๘ โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับแทนผิวจราจรเดิม
15 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายแสง สิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัย ในการขับเคลื่อน
14 มิถุนายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙/๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลบางจาก (ครั้งที่ ๓)
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๔ ซอย ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๒)
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ดับเพลิง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น ๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast บริเวณในเขตพื้นที่ อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล. บริเวณบ้านนายสมพงษ์ถึงสะพานแพเจ็กใช้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกอบัว
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล. บริเวณบ้านนายสมชายถึงบ้านนายตี๋ หมู่ที่ ๖
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลอง บริเวณซอยถนนบัวผึ้งพัฒนา(คลองยายเอ็ด) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางกอบัว
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยป๋าโปรย หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยไปรษณีย์ ซอยเจริญสุขและซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง
9 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างเทพื้นปูนวัดกลาง ตำบลบางพึ่ง
13 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ในร่ม) (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑๒ รายการ
14 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
13 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๘๑ เครื่อง ของโรงพยาบาล สมุทรปราการ (ครั้งที่๒)
13 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อเต็นท์ สีขาวโครงอลูมิเนียม ขนาด 3x6 เมตร ผ้าคลุมออกไซด์ฟอร์ดโพลีเอสเตอร์ กันน้ำกันแสงยูวี จำนวน 30 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
12 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู)
9 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ
9 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ จำนวน 32 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อรถยนต์สายตรวจเทศกิจ ชนิด ๒ ประตู (ไม่มีดับเบิ้ลแคบ) พร้อมอุปกรณ์
9 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ในการดับเพลิงครบชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
8 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอยมิตรอุดม ๒ จำนวน ๑ โครงการ
8 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว คสล. บริเวณบ่อกักเก็บน้ำที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงเหนือ (ครั้งที่ ๒)
7 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑ โครงการ
7 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิกายวิภาค จำนวน ๑๖ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
6 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย)
5 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพลีใหญ่
5 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์เครื่องดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
31 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
2 มิถุนายน 2560
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สอบราคาซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2560
1 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว จำนวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ Test
1 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานกันตก บริเวณริมเขื่อน คสล.คลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
30 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองจรเข้ใหญ่ (บริเวณสะพนวัดศรีวารีน้อย ถึงสะพานข้ามฝั่งตำบลศีรษะจรเข้น้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพ (Ambulance) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแม่หุ่น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๘๖ กล้อง ๕๙ จุด
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยด่านสำโรง 52 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
31 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
30 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยธรรมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง
30 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ ของโรงพยาบาลบางพลี
29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซ.สุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙/๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๗/๕ หมู่ ๒ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณริมคลองบางปลา (ชุมชนคลองตาเจี่ย) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งท่อแห้งดับเพลิงบริเวณชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
24 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจัดซื้อถังขยะคนเทนเนอร์ จำนวน 6 ถัง
24 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมประตูทางเข้า ออก (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง
25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายหลี หมู่ที่ ๕ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน
23 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
24 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
24 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายหลี หมู่ที่ ๕ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
23 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้่ำ คสล.คลองเสาธง
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ (บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ตำบลแพรกษา
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ (บริเวณ อบต.แพรกษา) หมู่ ๖ ตำบลแพรกษา
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกั้นห้องประชุมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ (ตึก ๔ ชั้น) หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
22 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจร ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคู่สร้าง-คู่สม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในคลองบางปลากด
22 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคู่สร้าง-คู่สม ๔/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในคลองบางปลากด
22 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเมือง (ครั้งที่ ๒)
22 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน
22 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ราคาซื้อรถยก (FORKLIFT) แบบนั่งขับ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
18 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท บริเวณเขื่อนหน้าวัดศรีคงคาราม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒)
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักภายในโดยรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบริเวณหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจัดสรรกำนันก๊กสายหลักคู่ขนาน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลท้ายบ้านใหม่
18 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเป็น หลอดไฟฟ้า LED ติดตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านระกาศ ทั้ง ๑๐ หมู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลี
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองตาพุ่ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๙๐ จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร รอบที่ ๒
18 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๖๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
17 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป้าชิด หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยแบริ่ง 35 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๗ (สังเวียน) หมู่ที่ ๖
16 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางปลา 35 (ซาลามัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหายานพาหนะรถโดยสาร ขนาย ๔๐ ที่นั่ง
11 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างทำป้ายตัวอักษรโลหะ พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเสาธง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
9 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณถนนหน้าวัดจรเข้ใหญ่ (จากคลองตาปู - คลองจรเข้ใหญ่) หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ
9 พฤษภาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลขายทอดตลาดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
9 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๘๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
9 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว คสล. บริเวณรั้วบ่อกักเก็บน้ำที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงเหนือ
4 พฤษภาคม 2560
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสีือมสภาพ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงเครื่องหาบหาม และรถยนต์สนับสนุนการดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภุูมิทัศน์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก สายเสาธงกลาง-คลองบางเสาธง (เสาธง-เอแบค) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานข้ามคลองบางหัวเสือล่าง หมู่ที่ ๑๐, ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ซอยมีประเสริฐ
5 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
4 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๐ เครื่อง
4 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๓(วัสดุงานบ้านงานครัว+ป้าย) จำนวน ๒๕ รายการ
27 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๒ (เต้นท์+โต๊ะ+เก้าอี้) จำนวน ๑๓ รายการ
27 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๑ (คอมพิวเตอร์+เครื่องเสียง+เครื่องขยายเสียง+ตู้ลำโพง+พัดลม+กล้อง)จำนวน ๘ รายการ
27 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนตำหรุ ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมายกระดับถนนผู้ใหญ่ช้ิน พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
2 พฤษภาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กจิกรรมย่อย พัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยังยืน หมู่ที่ ๑,๔,๕,๑๐ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาธารณะ หมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒
26 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงเครื่องหาบหาม และรถยนต์สนับสนุนการดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายนิ่ม หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายนิ่ม สิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสวนสาธารณะฯ หมู่ที่ 1-6 (เกาะบางปลา) ตำบลบางปลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาธารณประโยชน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำสองฝั่ง ซอยชนะชล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางปูใหม่นครโครงการ ๓ เชื่อมของเดิมไปหน้าอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่
25 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
20 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแปลงสาธิตการเกษตร ตามแนวทางการศึกษาสิรินธร ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
25 เมษายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Tegaderm จำนวน ๓ รายการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมายกระดับถนนผู้ใหญ่ช้ิน พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภู่แจ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนซอยโรงงานกระดาษ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๔ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน จำนวน ๔ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยยัวซ่าสายหลักถึงหน้าร้านครัวปักษ์ใต้ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมทรัพย์ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. บริเวณซอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
20 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา คสล. หมู่ที่ ๓ ต.นาเกลือ
21 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองขุนสมุทรไทย หมู่ที่ ๑ ต.นาเกลือ จำนวน ๒ จุด
21 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๓๑+๐๘๐ - กม.๓๑+๕๒๐ ปริมาณงาน ๐.๔๔๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๙๘ วัน
21 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์ซอยมณฑาทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
สอบราคาจ้างโครงยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวคุ้งกะเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระเจ้า หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลบางยอ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางจักรยานคุ้งบางกระเจ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ One-day trip โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กและป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองลัดบางยอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์ฝึกอบรมและจำหน่ายสินค้า OTOP
19 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองเสาธง
19 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจตุรโชคชัย 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๗ ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๗๔๒.๑๒ ทางขนานด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่องานบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลบางพลี
10 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.๑๗+๑๐๐ - กม.๑๙+๕๐๐ ทางขนานด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอบางถนนสายเมน หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหรุถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปูใหม่, หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักซอยวิทยุการบิน ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองตรงต่อจากของเดิม ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.๒๐+๗๕๐ - กม.๒๒+๔๐๐ ทางขนานด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณคลองท่าพระ-คลองกระออม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม
11 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายนอกบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน ๑๙ กล้อง
11 เมษายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
11 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘ สิ้นสุดโครงการสะพานข้ามคลองยายแสง ซอยสยามพัฒนา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
งานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน)
11 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ ซอย๔๓ หมู่ที่๕ ตำบลบางครุ ครั้งที่ ๒
11 เมษายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
10 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำ(เสาเข็มดินซิเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
10 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองต้นไทร บริเวณบ้านนายสมพงษ์ เลขนาวิน หมู่ที่ ๙ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยแบริ่ง ๖๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ (ครั้งที่ ๒)
10 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางเท้าเลียบคลองอ้อมจาก
7 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ห้องเตรียมอาหารและห้องสุขาอาคารห้องประชุม
7 เมษายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว จำนวน ๓ รายการ
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน ๘ รายการ
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง (แห้งใหม่) หมู่ที่ ๑๓
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๘ เครื่อง
7 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเมือง
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอบางพลี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบางปลา จากถนนเทพารักษ์ถึงวัดราษฎบูรณะซอยบางปลา ๒๖ หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอบางพลี
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมระดับชุมชน/ตำบล เพื่อเชื่อมโยงถนนายหลักสายรอง ถนนสุขาภิบาล ๖ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๖ (ทองเริ่ม) หมู่ที่ ๖
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง (ครั้งที่๒)
5 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายถนนสุขุมวิท ๑๐๗ (แบริ่ง) หมู่ที่ ๑,๒,๕,๙,๑๐ ตำบลสำโรงเหนือ
5 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ๕ (มะลิ) หมู่ที่ ๖
5 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙/๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลบางจาก
4 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 รถดับเพลิง ดีเซล จำนวน 1 คัน และรายการที่ 2 รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมป้ายชื่อซอย บริเวณซอยรอดบรรจง 2 (บ้านนายเจริญ รอดบรรจง) หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ต่อจากเดิม) ซอยสายลม หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยู บริเวณคลองหก (ข้างหมู่บ้านนครทองเพลสซิเดนท์) หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า คสล.คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. แบบกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน
4 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวสะพานสำหรับทางเดินเท้า หมู่ที่ ๖
31 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมประตูทางเข้า ออก หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเมือง
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๕๗ จุด ๘๕ ตัว ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศิริคามสายเมน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
28 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และรถบุปผาชาติน้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
29 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สายทาง แยกทางหลวงชนบท สาย ฉช.๓๐๐๑ - บ้านคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๓๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สายทาง บ้านคลองสวน - บ้านล่าง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สายทาง ขุนสมุทร - วัดทองรำไพ (ช่วงที่ ๒) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สาย สป.๒๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔- รร.คลองหลุมลึก อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๓๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EKG ELECTRODE จำนวน ๒ รายการ
28 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนสิริเบญญาลัย (เลียบทางด่วน) บริเวณทางเข้าด้านหลังโรงเรียน
23 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณลานด้านโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
24 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลบางพลี
27 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงเหล็กชั้นเดียว และลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”
24 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหายานพาหนะรถโดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยกู้พารา หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการอฃสอน จำนวน ๑๓๐ รายการ
29 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อร่มสงกรานต์พระประแดง
28 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
30 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Cotton ball sterile จำนวน ๖ รายการ
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ (๑๓/๓๔/๕๐.๕๖ เหนือ ๑๐๐/๕๑/๒๔.๐๘ ตะวันออก) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสมุทรศีรคุณ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๔ ตอน ๔ ช่วงที่ ๑,๒,๓ หมู่ที่ ๑๓
24 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น (VIP)
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรและฝาบ่อพัก ซอยบางโปรง 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง (มิตรไมตรี) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
27 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๖ ชั้น เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อรถถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
23 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อผ้าม่านและอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้ง ชั้น ๑-ชั้น ๖ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี (๙ ชั้น) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
23 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเก็บน้ำ และระบบสูบน้ำ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่
23 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. ชั้นเดียว บริเวณภายในพื้นที่โรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อถังขยะประจำหมู่บ้านชนิดพลาสติก จำนวน 2,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยฝาบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยแบริ่ง ๖๔ หมู่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ
21 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
เเจ้งคืนหลักประกันสัญญา
22 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
22 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
22 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
22 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างฟุตซอล
21 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางทองคำ ฉ่ำฉิม หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
21 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยด่านสำโรง ๖๒ เชื่อมซอยแบริ่ง ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Mask จำนวน ๓ รายการ
20 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Conform จำนวน ๔ รายการ
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 มีนาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร ๑ ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์สุขภาพ (๒๔ไร่) หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษา
20 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และรถบุปผาชาติน้อมเกล้่้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่สร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยศรีด่าน 3 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ในร่ม) จำนวน ๑๒ รายการ (ครั้งที่ ๓)
15 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่8
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๑ รายการ
15 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างอาคารที่จอดรถและเก็บวัสดุของเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
13 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๖ คน และพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
15 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญทรัพย์ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างเทลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารโรงจอดเรือ-จอดรถดับเพลิง
14 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และรถบุปผาชาติน้อมเกล้่้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๑๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ถึงบ้านคลองเกาะบางกวาด (ช่วงต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
13 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๔ ซอย ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ
13 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
8 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ป้องกันคลื่นน้ำทะเล (ชุมชนตำหรุ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเสนาะ ๑ ถึงซอยสิทธิโชค ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 8 หมู่ที่ 9 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหายานพาหนะรถโดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า (๕๒.๑๔.๑๖.๐๑ ),เครื่องช่วยหายใจ (๔๖.๑๘.๒๐.๐๒ )
9 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.แบบแขวนเพดาน
10 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา พลาสเตอร์ใส่ TRANSPORE จำนวน ๒ รายการ
9 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Needle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์(ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ 90-คลองสวน (หน้าโรงงานคลองสวนการฝ้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถยนต์ับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
8 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งราวสแตนเลสกันตกพร้อมโครงหลังคาและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ซอยบางโปรง ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
10 มีนาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งหารเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
7 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ในร่ม) จำนวน ๑๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ขององค์การริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟ High Mast (Re-Galvanize) ด้วยวิธี Cold Galvanize จำนวน ๒๓ ต้น บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล
3 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งหารเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
7 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว คสล. ชั้นเดียว ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มพร้อมส่วนประกอบอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
7 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๓ รายการ
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อโต๊ะ เต็นท์ เวทีสำเร็จรูปพร้อมฉากหลังโครงทรัส จำนวน ๕ รายการ
6 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางละไม ศรีเผือก หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
6 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ๑ (สวนส้ม)จำนวน ๗๑ รายการ
1 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูและปรับปรุงรั้วเดิมโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. ก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ บริเวณซอยสินอุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการเชิงลาดสะพานข้ามคลองตาเผือก สิ้นสุดโครงการบริเวณตัดถนนซอยท่าทราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบลากจูง (BALLOON LIGHT) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมระบบโฟมขนาดความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.จากคลองตารอดถึงคลองตานี หมู่ที่ ๑๔
23 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านสีล้ง (จากสะพานข้ามคลองตาเยถึงบ้านกำนันไกรศร ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๒
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ และอาคาร ค.ส.ล. เดิม บริเวณตลาดหัวเกาะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้ออาหารเพาะเชื้อในเลือดที่ใช้ได้กับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป้อมวิเชียร 2 หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปากซอยโรงกะปิ
2 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๑๒๘ (คลองบางปู) สายหลัก
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 21 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๒๐ (ซอยผู้ใหญ่แนบ)
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๑๒๓ (คลองบางปูฝั่งน้ำจืด)
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานบริเวณชุมชนคลองใหม่ใต้
1 มีนาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ
27 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงที่จอดรถบริเวณตลาดสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองอาเสี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คลองนกกะยางเชื่อมต่อคลองแพรกสลอด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านยั่งยืน (บริเวณหลังรีสอร์ท) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหมู่บ้านยั่งยืน (ซอย 1 สายหลัก) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน ๑๑ รายการ
27 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างกวาด เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 จำนวน 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
27 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองสำโรง-บ้านคลองเสาระหงษ์ บริเวณคันทางเลื่อนลงคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
27 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ๑ และเอชไอวี ๒ แบบรวดเร็ว จำนวน ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
22 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนอมรเดช บริเวณข้าง สภ.เมืองสมุทรปราการ ถึง คลองโพงพาง
24 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยม ข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๘
22 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถมที่ดินบริเวณก่อสร้างอาคาร อบต.ศีรษะจระเข้น้อย แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ คัน
23 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก สายบางนาการ์เด้นท์ - เลียบคลองบางเสาธงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.ซอยเทศบาล๑๓ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบ่อ
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด บรรทุก ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารเด็กอนุบาลสแตนเลส
21 กุมภาพันธ์ 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการ ขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่องโยงถนนสายหลัก และสายรอง สายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ - วัดขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๘๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
17 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.คลองมหาวงก์
16 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย ในร่ม เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑๒ รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างจ้างถมดินลูกรังบริเวณที่ราชพัสดุ หมู่ที่ ๗ ( เต็มพื้นที่ที่เหลือ ) พร้อมป้ายโครงการ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
16 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังศาลพ่อเสือ หมู่ที่ 8,13 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อซอยมิตรอุดม 1 โดยปรับปรุงเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว ฝามีช่องระบายน้ำ มีระบบล็อคกันขโมยรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 ตัน จำนวน 140 ฝา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองตาปู บริเวณสะพานบ้านนายทองเจือ มามาก ถึงถนนสายวัดจรเข้ใหญ่ - เสาธงกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
15 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๔ (มานิต) หมู่ที่ ๖
15 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนสายซี 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมพัฒนาซอย ๗ เชื่อมซอยสินสมบุญสายหลัก
14 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้่ำ คสล. บริเวณซอยสามัคคี ๒ (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนบางพลี (ชช.๔) งบประมาณปี ๒๕๖๐
7 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
8 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 29 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดบางเพรียง บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2 บริเวณริมคลองหลอดตาเวียนถึงซอยคงโฉลง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตีทอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสถาพรพูลสุข หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ด้านข้างที่ทำการ อบต.คลองด่าน) หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
8 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านทรัพย์นคร ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเพ็ชรจรูญ-ร่มเกล้า ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรลล์ ซอยพุฒสี หมู่ ๕ ตำบลแพรกษา
7 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเมือง
3 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและตกแต่ง ภายในอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถ คศล.พร้อมทางเข้า-ออก และเสาธงชาติ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๓
3 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
ประกวดราคาจ้างโครงการถมพื้นที่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๔๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๖ คัน
1 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประมูลราคาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแพรกษา
1 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศิลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ ซอย 10 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ประกาศงานประกวดราคาโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2,4,7,11 ตำบลบางกระสอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (โครงสร้างเหล็ก) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบแสงและเสียงภายในลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแพรกษา (ครั้งที่ ๒)
31 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๒๖/๑๗ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยเพชรหึงษ์ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ Ksc เททับหน้า ใกล้บ้านเลขที่ ๗/๒ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างราวสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๑๒ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ใกล้บ้านเลขที่ ๓๙/๑๗ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ใกล้บ้านเลขที่ ๒๒/๖ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๓๗/๒ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๓-๕ เซนติเมตร ซอยเพชรหึงษ์ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๔๔/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย๓๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสายธนู หมู่ที่ ๒, ๘ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
23 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
25 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ (ถนนซอย ๓ แยกซ้าย และถนนซอย ๕) ในหมู่บ้านปิยะพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
25 มกราคม 2560