กระดานข่าวประกวดราคาสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ


เลือกข้อมูล และใส่คำที่ต้องการค้นหา สำหรับการค้นหาข้อมูล


ประกาศพิจารณาผล / ผู้มีสิทธิเสนอราคา    สร้างข่าวประกวดราคาสอบราคา   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ   ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศเมื่อวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด
11 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
11 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ,เครื่องสำรองไฟฟ้า) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
10 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
10 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกพร้อมฝาปิด แบบมีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเกาะบางปลาจากหมู่ที่ ๑ ถึงสะพานข้ามคลองลัดบางปลา หมู่ที่ ๑ - ๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อตลับผงหมึก HP LaserJet P๑๐๐๕ จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
9 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดินสระน้ำบริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เมษายน 2562
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๖/๒ เชื่อมถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางครุและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ ๗๖ กับถนนสุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๖/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
1 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
1 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อกระดาษเอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
25 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยบางปลา ๒ (ธนสิทธิ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มีนาคม 2562
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองจากคลองแขก (สะพานกูโบ) ถึงคลองกลาง (โรงแก้ว) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองอ้อม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบ่อทอง บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มีนาคม 2562
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ขอจัดส่งประกาศประมูลให้เช่าติดตั้งตู้บริการจำหน่ายสินค้า
11 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี คสล.ซอยสุมลประชาราษฎร์อุทิศ (ซอยโรงสี) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้บริการจำหน่ายสินค้า
20 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักเทศกิจและ อปพร. บริเวณแยกอุดมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ศูนย์กีฬาตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตรวจการดับเพลิง จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรือนนอนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.บริเวณริมคลองบ่อทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้านพรเทพและติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้านสวนเก้าแสน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
7 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
11 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลเมืองลัดหลวง
เทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน
8 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณลานอเนกประสงค์หน้ามัสยิดคอยรียะตุ้ลอิสลามมิยะห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบางปลา ๒๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักเทศกิจและ อปพร. บริเวณแยกอุดมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณลานอเนกประสงค์หน้ามัสยิดสุเหร่าบางปลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยหมู่บ้านแสงฟ้าแยกซอยไกรศักดาวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๖๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยบางปลา ๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง(ต่อเติม) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2562
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายบ้านนาขวาง ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๔๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองบางปลา ซอยบางปลา ๒๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
24 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
23 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
24 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
24 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางปลา ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
17 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบางปลา ๒๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถมที่ดินบริเวณก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกาศจ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒)
10 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อกระดาษเอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
8 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง(ต่อเติม) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยหมู่บ้านแสงฟ้าแยกซอยไกรศักดาวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อชุดติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน ๓ จุด บริเวณหมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
26 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
21 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
26 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกาศจ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด
17 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตรวจการดับเพลิง จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
17 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายสะพาน คสล.พร้อมแบริ่งยูนิค สะพานข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬาตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลบางบ่อ
ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น
4 ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธันวาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายบ้านนาขวาง ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๔๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.๑๐๐๕- บ้านทองสุข ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๑๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ - วัดขุนสมุทรจีน (ช่วงที่ ๒ ) ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๘๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
21 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายสะพาน คสล. พร้อมแบริ่งยูนิค สะพานข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
จ้างออกแบบต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
14 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
14 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเรื่อง จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยหมู่ที่ 1ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
31 ตุลาคม 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ ๒
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ตุลาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายหมู่ที่ ๖ - บ้านคลองไข่นก ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๓๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายบ้านคลอง ๓ - สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๒๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว สายขุนสมุทร-วัดทองรำไพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๐๙๑ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางสายรอง สายบ้านล่าง-คลองกระออม (ช่วงที่ ๒) ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๖๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายบ้านนาขวาง ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๔๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาย สป.๑๐๑๑ (ทางหลวงชนบท) จากแยกคลองเก้าถึงคลองแพรกไม้ซุง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าหมู่บ้านกล่อมพิรุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญริ้วอุทิศ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยย่อยสันตินครทั้งสองฝั่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ จำนวน ๒๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายคอสะพาน คสล.พร้อมเเบริ่งยูนิตข้ามคลองบางปลา ถนนสุนทรวิภาต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเดชมิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และจัดตั้งศูนย์ควบคุมภายในเขตตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทพารักษ์ ช่วงหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับติดตั้งภายในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
11 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกาศเทศบาลตำบลคลองสวน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 130 รายการ ของเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 กันยายน 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าและติดตั้งเสาไฟฟ้า ฯ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนบริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยกลางหมู่บ้านบางปูนคร หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายคอสะพาน คสล.พร้อมเเบริ่งยูนิตข้ามคลองบางปลา ถนนสุนทรวิภาต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับส่งเสิรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ โดยทำหลังคาจุดพักจักรยาน บริเวณริมคลอง จำนวน ๔ ชุด ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเปลี่ยนฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยนารายณ์รักษ์ ๓ (เด่นทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร สายแยกทางหลวงชนบท สาย สป. ๑๐๐๖ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ช่วงที่ ๑)ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองทับนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
23 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
21 สิงหาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง(ต่อเติม)โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ หมู่ ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
3 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ (ต่อจากของเดิม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม พร้อมที่ล้างรถบริเวณด้านหลังศูนย์ราชการตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินผุทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสวนสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
25 กรกฎาคม 2561
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลให้เช่าตลาดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนบางฆ้อง,ด่านเก่าและส่วนขยาย
24 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 กรกฎาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ หมู่ ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนอาคารที่ดัดแปลง(ต่อเติม)โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อกระดาษเอ ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
6 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำด้วยแรงงานคน (รายละเอียดแนบท้ายตามคณะกรรมการกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองกระสงเชื่อมต่อกับคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ จำนวน ๒ ชั้น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อกระดาษเอ ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม ซื้อกระดาษเอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
27 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
20 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรและบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยรอดบรรจง หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมประชาคมชุมชน(ชั้น๕) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง ลำบางผี หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ(รายละเอียดตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
13 มิถุนายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยจรเข้น้อย ซอย ๑๐ (ประชาร่วมใจ) พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี ๒ ข้าง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชูทวีอุทิศ ๑ และเชิงลาดคอสะพานข้ามคลองจรเข้ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางวี คสล. ๒ ข้าง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๒ ถึง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2561
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ จำนวน ๔๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แบบคอนเทรนเนอร์(กระเช้า) ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศซื้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
1 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
1 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
การขายโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินถังรองรับขยะคอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 8 ลูกบาศ์กเมตร จำนวน 9 รายการ
1 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ(รายละเอียดตามรายการแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
1 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดกระบะ ๔ ประตู ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ซึ่งเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณคลองอาเสี่ย หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่
31 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำด้วยแรงงานคน (รายละเอียดแนบท้ายตามคณะกรรมการกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อกระดาษเอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๑๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
30 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561
กรมท่าอากาศยาน
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อหาดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 25 แห่ง
21 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองลัดชัย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤษภาคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง ลำบางผี หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
17 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ ศพด.คลองบางปิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตกเหล็กอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รร.อนุบาลเทศบาลบางเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณคลองอาเสี่ย หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษาใหม่
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
การซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
15 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และยกขอบบ่อพัก คสล. (ฝาเหล็กกลม) หมู่บ้านร่มโพธิ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. อุดมเดช ซอย ๑๕ , ๑๕ ทับ ๑ , ๑๕ ทับ ๒ , ๑๕ ทับ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกขอบบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกขอบบ่อพัก คสล. ถนนหมู่บ้านเปรมฤทัย สายเมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
เรื่องการขายโดยวิธีทอกตลาดเฉพาะตัวถังของถังน้รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6000 ลิตร (เดิม) จำนวน 1 ใบ
7 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง ลำบางผี หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและยกขอบบ่อ คสล. ราชศุภนิมิตร ซอย ๘ ทับ ๑ , ๘ ทับ ๓ , ๘ ทับ ๕ , ๘ ทับ ๗ , ๘ ทับ ๙ , ๘ ทับ ๑๑ , ๘ ทับ ๑๓ , ๘ ทับ ๑๕ , ๘ ทับ ๑๗ , ๘ ทับ ๑๙ , ๘ ทับ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยเข้าหมู่บ้านล้วนพฤกษา หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ
24 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองชวดเฟื้อ - คลองชวดตาขวัญ หมู่ที่ ๗
20 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และฝาบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
19 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกัน (ศูนย์เทวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (ศูนย์อุดมเดช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสายลม หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน ๓๔ ถัง (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีขายทอดตลาด
10 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองขุดเจ้าเมือง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๑ หมู่ ๑๕ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและพัฒนาถนนสายหลักและสายรอง เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ-โรงเรียนคลองบางกะสี ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินผุทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยร่วมอุทิศ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยนาคสุกดี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลคลองสวน
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นโดยวิธีขายทอดตลาด
2 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณที่ผู้ใหญ่หล่อ หมู่ที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
28 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ซอยจรูญพรรณ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ระบายน้ำ บริเวณคลองตะเคียนตอนล่าง (ลำบางผี) หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
13 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรนิเวศน์ ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง ของ ร.ร.วัดชมนิมิตร (ครั้งที่ 2)
14 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗.๗ และ ๗๙.๕ หมู่ ๓ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สแตนเลส จำนวน ๘ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองแยกจากคลองบางพึ่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บุญศิริ ซอย ๒ ชุมชนคลองมหาวงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกเข้าโรงงานบางกอกซีสเม็ททัล จำกัด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางปลา ข้างอนามัยคลองสี่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๑๔) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำ (เสาเข็มดินซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินผุ (ลูกรัง) ทับหน้าหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ซอยรักษาธรรม ๓ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๖๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
28 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อที่ดินไม่น้อยกว่า ๙ ไร่ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๖๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
28 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยยิ้มแฉ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมิตร ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
14 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
การซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้และบริการสาธารณสุขชุมชนตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสวนเก้าแสน ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกพร้อมฝาปิด แบบมีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน ๓๔ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2561
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กีฬาทรงสุขภาพตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยชูทวีอุทิศ ๒ ซอยเรืองรอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางวี คสล. หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยช้อยชะนำพร หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ จำนวน ๒๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินผุ (ลูกรัง) ทับหน้าด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ซอยสัญญา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบางปลา ๔๒ (โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี - บ่อขยะ) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยท่านผู้หญิง ซอย ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ถนนเทพารักษ์ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึง กิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๒ ทับ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ข้างนิรันดร์คอนโด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสวนเก้าแสนสายเมน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ศรีบุญเรืองซอย ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ศรีบุญเรืองซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน ๒ หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๑๐ คลอง ภายในตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ขายทอดตลาดบล็อกปูพื้นทางเดินเท้า จำนวน 67,040 ก้อน
18 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๑๘+๔๐๐ - กม.๑๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑.๓๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธันวาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กีฬาทรงสุขภาพตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อถังบรรจุขยะแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร จำนวน ๕ ใบ
7 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสินเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน ๒ หลัง (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ระดับ ๗-๘ ๑ หลัง และ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ระดับ ๕-๖ ๑ หลัง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง-คลองกระออม ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ - คลองผู้เฒ่า ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๓๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านคลองสวน-บ้านล่าง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายประชาราษฏร์อุทิศ - บ้านคลองต้นไทร ต.ศรีษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๒๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสาย สป.๑๐๐๖ -สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ช่วงที่ ๑) ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. สาย สป.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านบางพลีน้อย ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘-ทางหลวงหมายเลข ๓ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๗๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘-คลองสำโรง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๒๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนน ๒ ข้างทาง ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ถนนเทพารักษ์ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๔.๔๖๕ จนถึง กิโลเมตรที่ ๒๐.๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง สายทาง สป.๑๐๐๖ -เคหะบางพลี (แยก ๒) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.เทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า
13 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤศจิกายน – กันยายน
7 พฤศจิกายน 2560
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือนพฤศจิกายน - กันยายน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล.และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กันยายน 2560
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง 4 ชั้น และอื่นๆ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี)
21 กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างถมดินสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสุมทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. และทางเดินเท้าบริเวณที่อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซอยแพรกษา ๑๐/๑ A ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
30 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ (CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาล
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๐
22 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลบางพลี
22 สิงหาคม 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
ประกวดราคาจ้างการจัดการสถานเพาะชำของป่าไม้ (๗๐.๑๕.๑๕.๐๙ ) ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
21 สิงหาคม 2560
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (แก้ไข)
24 สิงหาคม 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) จำนวน ๑ รายการ
22 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทราปราการ
17 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีฝห้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ก่อสร้างคาเหล็กเมทัลชีทลานกีฬา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕(ฝั่งทิศใต้)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลี
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลบางพลี จำนวน 116 รายการ
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองนา (ข้ามคลองนา) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุขยะตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ใบ
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)
22 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
21 สิงหาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงเทลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ วัดบางด้วนนอก หมู่ที่ ๖
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางฝ้ายน้อยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองบางฝ้ายน้อย สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองบางฝ้ายน้อยข้างบริษัทศรีเทพไทยคอร์ปอเรชั่น อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง(หมู่บ้านไทยสมุทร ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเจียมรื่นฤดี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณลำรางอีหิน หมู่ที่๓
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเมทัลชีทบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่4 พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดปริมาณงานต่างๆ ตามแบบแปลนที่ กำหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาประจำตำบลในคลองบางปลากด หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้าน (ครั้งที่ ๔)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิ ๖ ล้อ จำนวน ๔ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑-๑๑
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
จ้างออกแบบโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลบางปู บางปูสาร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า แบบปิคอัพ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ตอนราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๐ - กม.๒๑+๗๓๒ (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.๑๓+๕๐๐ - กม.๑๕+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน ค.ส.ล.บริเวณหมู่บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๔๓ สมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองชลประทาน ซอยเลียบคลองบางปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยเทศบาลบางปู๑๒๖ (คลองตาก๊ก)
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ticagrelor ๙๐ mg tablet
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำเก่าที่ชำรุดภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,175 ฝา (ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด)ประกาศครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ชนิดแบบพลาสติกชนิดสี จำนวน 1,000 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Beidge and UnderPass) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน ๒ ที่ กม.๑๖+๘๘๕ (ทางเข้า อบต.บางปลา) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๑๔+๙๐๐ (ด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and UnderPass) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม.๑๗+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๖๐๐ (ด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจงศิริพาร์คแลนด์ หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรัตนโชค 12/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรัตนโชค 12 หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน ค.ส.ล.บริเวณหมู่บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปี พ.ศ.2561 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล.และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ (ตึก๔ชั้น) หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงหมายเลข 303 ตอนพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า ถนนสายลวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนนารถสุนทร ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ ๔๓/๖ ถึงสุดเขตเทศบาลนครสมสุทรปราการ
22 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EKG ELECTRODE จำนวน ๒ รายการ
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
21 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก Incubator จำนวน ๑ เครื่อง
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดูแล รักษา ตกแต่ง รดน้ำต้นไม้ ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตเทศบาล (ยกเว้นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. และทางเดินเท้าบริเวณที่อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซอยแพรกษา ๑๐/๑ A ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
สอบราคาจ้างการจัดการสถานเพาะชำของป่าไม้ (๗๐.๑๕.๑๕.๐๙ ) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2560
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ ๒
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 สิงหาคม 2560
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลสวน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 สิงหาคม 2560
ศาลแขวงสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลแขวงสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
17 สิงหาคม 2560
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและนันทนาการตำบลบางพลีใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเฉพาะชั้น 3 และเพิ่มเติมชั้น 1 (รายละเอียดปริมาณต่างๆตามแบบแปลนที่ กำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล. ๒ ชั้น พร้อมจอดรถดับเพลิง ๔ คัน(รายละเอียดปริมาณงานต่าง ๆตามแบบแปลนที่ กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง(แบบจุ่มแช่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยที่ดินไทย หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ . ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
17 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองนา (ข้ามคลองนา) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุดสำราญเชื่อมหมู่บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งลูกกรงเหล็กกั้นแนวทางเดินฟุตบาทบริเวณฟุตบาทริมถนนเทพารักษ์ ช่วงสะพานข้ามคลองตาจัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์ ถึงบริเวณปากซอยนารายรักษ์ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบางปูนคร ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศ฿นย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ
17 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณหน้าศาลพระพุทธรูป ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสุขุมวิท จำนวน ๑ แห่ง ณ หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังบรรจุขยะแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร จำนวน ๕ ใบ
11 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๓ (ยายขัน) หมู่ที่ ๖
16 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชานต่ำท้ายลาด จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
15 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษา
15 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
15 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนพร้อมปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันสายเมน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณริมแม่น้ำคลองด่าน ซอย อบต.1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบางปลากด หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนสุขบริเวณปากคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองตำหรุ ข้างซอยผู้ใหญ่ปราโมทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ชำรุดในสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรงและถนนวัดด่านสำโรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
11 สิงหาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง ๔ ชั้น และอื่นๆ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบางปลากด หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่คลองบางแก้ว (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดลำเลียงน้ำ) จำนวน ๓ เครื่อง
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๖๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดดับเพลิง) จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ (คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้าย)
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะชนิดเหล็ก(สำหรับเผา) ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ
10 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อโป๊เหล็ก ขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ โป๊ะ
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อห้องสมุดชุมชน จำนวน ๑ หลัง บริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพารักษ์
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณซอยวัดบางฝ้าย ตำบลบางหัวเสือ หมู่ ๑๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๘ สิ้นสุดโครงการบริเวณ สะพานข้ามคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๙ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยติดตั้งบอร์ดบานเลื่อนกระจก ด้านบนติดตั้งเหล็กตระแกรงและหลังคาคลุม พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด) จำนวน ๑๐ ป้าย
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรัปปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาออกกำลังกายกลางแจ้ง
8 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงป้าย
8 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
ประกาศหาผู้เสนอราคา จ้างเหมาะกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 21,730 กิโลกรัม/ปี
7 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
ประกาศหาผู้เสนอราคา ออกซิเจนเหลว โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณ 20,000 ลูกบากศ์เมตร/ปี
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการเคลือบผิวจราจรกันลื่น แอสฟัลท์หยาบ บริเวณตามแนวโค้งของถนนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันสายเมน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร) จำนวน 40 เครื่อง และครุภัณฑ์ประกอบต่างๆ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเด่นทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเทพานิเวศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเครื่องกระจายข่ายชนิดไร้สาย ภาครับ ที่สามารถรับความถี่ UHF พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ จุด
7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากกิ่งไม้
7 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดสิ้นสุดโครงการบริเวณบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย
2 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว 64 (สายเมน) หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนำ้ บริเวณซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔
4 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
31 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีพิเศษ
31 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาลโซนที่ ๑ ฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคู่สร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองนาเกลือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์
1 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนหาดอมราถึงปากน้ำเจ้าพระยา ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองศาลาแดงกลางบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน
3 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยอยู่สบาย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิด ๒ ตอน ๔ ประตู (ครั้งที่ ๒)
1 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ถนนซอย ๒ เชื่อมซอย ๔ ภายในหมู่บ้านป้อมปราการ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
2 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ำ
1 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
12 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๑ ตู้ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
2 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือสูงตามสภาพ ตามรูปแบบ อบต.แหลมฟ้าผ่ากำหนด บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐
1 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED จำนวน ๗ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า คลส.เลียบคลองเจ๊ก (คลองหลังบ้าน) หมู่ที่ ๕
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.เมตร จำนวน ๑๐ ใบ
31 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจ้างติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุมชนคงกระพันชาตรี
26 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลังวัดมหาวงษ์ สิ้นสุดโครงการบริเวณบริษัท ชลวิริยะ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลสำโรงใต้ ๑๓ (พิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ ๘ , ๙ ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสวนเก้าแสนสายเมน หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมและสนามกีฬาในร่ม (บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับเด็กอนุบาล หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี) จำนวน ๒ เครื่อง
26 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ กลุ่ม จำนวน ๑๙ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๒ ตู้ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 60 จุด จำนวน 122 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานถนนสุมขุมวิท จำนวน 225 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กรกฎาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ)
25 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยด่านสำโรง 42/7 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตกทางเดินเท้า
24 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาจำนวน ๓ โครงการ
25 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว ชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑๕ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
21 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองทับนาง หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
21 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ ๒) บริเวณปากซอยแบริ่ง ๖๒ ถึง ๖๒/๒๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ
19 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ ๒ กลุ่ม จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
18 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ ซอยผู้ใหญ่ปราโมทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณคลองคอต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปูใหม่
19 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกบางกวาด หมู่ที่ 6 ถึงถนนวัดบัวโรย หมู่ที่ 9 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณแยกบางกวาด หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สายบ้านบางฝาด-ถนนวัดบัวโรย บริเวณช่วงคลองตาปู ถึงบ้านตาปัง หมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัสดมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร วัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดดับเพลิง) จำนวน ๓ เครื่อง
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยชนิดลำเลียงน้ำ) จำนวน ๓ เครื่อง
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจ้างเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเป็นฝา คสล.ซอยจินตนา ซอย ๔ หมู่ที่ ๓
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิด ๖ เอ ๓๐ บี ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง
14 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บริเวณภายในเขตเทศบาลอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานกีฬา หมู่บ้านสราลี หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์
18 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
12 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล. และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ซ.สุดใจ ม.1,5 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หมู่ ๕ ตำบลแพรกษา
18 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ
17 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกนน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ต่อจากของเดิม) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและห้องน้ำขององค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘
17 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิด ๒ ตอน ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยยิ้มแฉ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณเลียบคลองสี่ หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถมที่ดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองปรือ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งพร้อมถมดินลูกรัง ขยายผิวจราจรริมคลองหนองโพรง เลียบถนน คสล. ข้างกำแพงวัดหนองปรือ หมู่ที่ 1 คำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สะพาน ๒ หลังบริษัทสหโรจน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๒๕ จำนวน ๑๖ รายการ
13 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแเดงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คลองศาลาแดง ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า คสล.คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลบางกอบัว บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกอบัว
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ขายทอดตลาดบล็อกปูพื้นทางเดินเท้า จำนวน 67,040 ก้อน
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น
12 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬากลางเทศบาล หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
11 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
จ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัข เทศบาลนครสมุทรปราการ บริเวณถนนแพรกษาซอย ๘ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
11 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น จำนวน ๑๑ เครื่อง
11 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ดินขององค์การบิรหารส่วนตำบลบางกระสอบ โฉนดเลขที่ ๒๔๖๕๐๓ ระวางที่ ๕๑๓๖ เลขที่ ๕๑ หน้าสำรวจ ๒๐๒๑ เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองอ้อมสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
7 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) และถมดินยกสูงเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน หลังใหม่ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลบางด้วน
7 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่มะลิเครือ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยบ้านนายบุญส่งหลังโกดังแหลมทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด
6 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองตาพุ่ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖๑ รายการ
6 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
สอบราคาซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพพร้อมติดตั้งระบบท่อแก๊ซและถังรองรับขยะ
6 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน ๑๑๗ รายการ
4 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโมดุลป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร ชนิดสีแดงบนถนนสายนาคดี-มังกร(บริเวณ รร.นาคดีอนุสรณ์) หมู่ ๖ ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางวีและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอบแบริ่ง ๓๐ แยก ๑๑ (ฝั่งซ้ายมือขาเข้าซอยแบริ่ง ๓๐) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรงเหนือ
4 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๒ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
4 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่่ง ๒ ชั้น ๘ ล้อ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๐
30 มิถุนายน 2560
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูและรั้ว บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารโครงสร้างเหล็ก พร้อมหลังคาคลุมจอดรถยนต์ บริเวณ ที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (ทดแทนของเดิม) ๒ จุด บริเวณใกล้บ้านเลขที่ ๙๒ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๖ และบริเวณใกล้บ้านเลขที่ ๗/๒ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๗ ม. ๔
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (ทดแทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๓๙/๑ ม.๗ ซ.เพชรหึงษ์ ๒๕
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (ทดแทนของเดิม) มี ๒ ส่วน บริเวณใกล้บ้านเลขที่ ๓๐/๑ ซ.เพชรหึงษ์ ๒๓/๒ ม. ๖
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลวงพ่อปาน สาย ๒ ฝั่งใต้ (ต่อจากเดิมจากหน้าบ้านเจ๊ตาไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยขจรสุข (หน้าหมู่บ้านชุติมา) หมู่ที่5 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยศิวิลัย หมู่ 6 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน ซอยแพรกษา8 (ถนนเลียบคลองแพรกจอมทอง) หมู่ที่ 4 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองนาเกลือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู่บ้านพี.เค.แลนด์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุดใจ หมู่ที่ ๔
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล ซอยบ้านป้าฟัก หมู่ที่ ๗ โดยยกระดับถนนเสริมผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ คสล
30 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางปลา 17 (มูซอ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเต็กเฮงหยู ถึงซอยประจักษ์สิน 3 ออกถนนเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทพารักษ์ ช่วงหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล และรางวี ถนนหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
28 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร วัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด และปรับปรุงขยายขนาดห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV)) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มิถุนายน 2560
จังหวัดชัยภูมิ
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (Billboard)
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยพุฒสี หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนนเทศบาลสำโรงใต้ ๑๙ (ซอยกลับเจริญ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม (เดิม) สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๕๑/๒ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒)
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำ(เสาเข็มดินซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเหล็กและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๓
26 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุชันสูตร แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว ของโรงพยาบาลบางพลี
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่่ง ๒ ชั้น ๘ ล้อ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๐
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางพลี
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่คลองบางแก้ว โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำเสีย บ่อที่ ๑ และบ่อที่ ๒ ต.สำโรงเหนือ
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างกันสาดบัวงแดดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
23 มิถุนายน 2560
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๓๒ ตัว พร้อมติดตั้ง (๘๓.๑๑.๑๘.๐๒ )
26 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพรสว่าง ๑๒ จำนวน ๑ โครงการ
22 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุขใจ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณริมแม่น้ำคลองด่านข้างโรงงาน พี.ซี.โปรดักส์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ รถดับเพลิง ดีเซล จำนวน ๑ คัน และรายการที่ ๒ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ดีเซล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง (ครั้งที่ ๓)
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard) จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน ๑๓๑ รายการ
19 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางครุ (ครั้งที่ ๓)
20 มิถุนายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ครั้งที่ 2
20 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการขยายถนนซอยซีห้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2560
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
19 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนหมู่ที่ ๙ (๗ ซอย) พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านระกาศ ? บางพลีน้อย-สีล้ง หมู่ที่ ๔พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กฯ จำนวน 1,175 ฝา ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวัดเอี่ยมประชามิตร-วัดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๘ โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับแทนผิวจราจรเดิม
15 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายแสง สิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัย ในการขับเคลื่อน
14 มิถุนายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙/๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลบางจาก (ครั้งที่ ๓)
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๔ ซอย ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๒)
16 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ดับเพลิง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น ๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
15 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast บริเวณในเขตพื้นที่ อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล. บริเวณบ้านนายสมพงษ์ถึงสะพานแพเจ็กใช้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกอบัว
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล. บริเวณบ้านนายสมชายถึงบ้านนายตี๋ หมู่ที่ ๖
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลอง บริเวณซอยถนนบัวผึ้งพัฒนา(คลองยายเอ็ด) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางกอบัว
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยป๋าโปรย หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด
14 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยไปรษณีย์ ซอยเจริญสุขและซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง
9 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างเทพื้นปูนวัดกลาง ตำบลบางพึ่ง
13 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ในร่ม) (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑๒ รายการ
14 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
13 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๘๑ เครื่อง ของโรงพยาบาล สมุทรปราการ (ครั้งที่๒)
13 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อเต็นท์ สีขาวโครงอลูมิเนียม ขนาด 3x6 เมตร ผ้าคลุมออกไซด์ฟอร์ดโพลีเอสเตอร์ กันน้ำกันแสงยูวี จำนวน 30 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
12 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู)
9 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ
9 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ จำนวน 32 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อรถยนต์สายตรวจเทศกิจ ชนิด ๒ ประตู (ไม่มีดับเบิ้ลแคบ) พร้อมอุปกรณ์
9 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ในการดับเพลิงครบชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
8 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอยมิตรอุดม ๒ จำนวน ๑ โครงการ
8 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว คสล. บริเวณบ่อกักเก็บน้ำที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงเหนือ (ครั้งที่ ๒)
7 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑ โครงการ
7 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิกายวิภาค จำนวน ๑๖ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
6 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย)
5 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพลีใหญ่
5 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์เครื่องดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
31 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘
2 มิถุนายน 2560
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สอบราคาซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2560
1 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว จำนวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ Test
1 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานกันตก บริเวณริมเขื่อน คสล.คลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
30 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองจรเข้ใหญ่ (บริเวณสะพนวัดศรีวารีน้อย ถึงสะพานข้ามฝั่งตำบลศีรษะจรเข้น้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพ (Ambulance) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแม่หุ่น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๘๖ กล้อง ๕๙ จุด
1 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยด่านสำโรง 52 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
31 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
30 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยธรรมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง
30 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ ของโรงพยาบาลบางพลี
29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซ.สุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙/๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๗/๕ หมู่ ๒ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณริมคลองบางปลา (ชุมชนคลองตาเจี่ย) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งท่อแห้งดับเพลิงบริเวณชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
24 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจัดซื้อถังขยะคนเทนเนอร์ จำนวน 6 ถัง
24 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมประตูทางเข้า ออก (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง
25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายหลี หมู่ที่ ๕ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน
23 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
24 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
24 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายหลี หมู่ที่ ๕ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
23 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้่ำ คสล.คลองเสาธง
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ (บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ตำบลแพรกษา
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ (บริเวณ อบต.แพรกษา) หมู่ ๖ ตำบลแพรกษา
23 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกั้นห้องประชุมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ (ตึก ๔ ชั้น) หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์
22 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจร ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคู่สร้าง-คู่สม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในคลองบางปลากด
22 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคู่สร้าง-คู่สม ๔/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในคลองบางปลากด
22 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเมือง (ครั้งที่ ๒)
22 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน
22 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ราคาซื้อรถยก (FORKLIFT) แบบนั่งขับ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
18 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท บริเวณเขื่อนหน้าวัดศรีคงคาราม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒)
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักภายในโดยรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบริเวณหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจัดสรรกำนันก๊กสายหลักคู่ขนาน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลท้ายบ้านใหม่
18 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเป็น หลอดไฟฟ้า LED ติดตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านระกาศ ทั้ง ๑๐ หมู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลี
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองตาพุ่ม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๙๐ จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
18 พฤษภาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร รอบที่ ๒
18 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๖๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
17 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป้าชิด หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยแบริ่ง 35 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๗ (สังเวียน) หมู่ที่ ๖
16 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางปลา 35 (ซาลามัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหายานพาหนะรถโดยสาร ขนาย ๔๐ ที่นั่ง
11 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างทำป้ายตัวอักษรโลหะ พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเสาธง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
9 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณถนนหน้าวัดจรเข้ใหญ่ (จากคลองตาปู - คลองจรเข้ใหญ่) หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ
9 พฤษภาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลขายทอดตลาดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
9 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๘๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
9 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว คสล. บริเวณรั้วบ่อกักเก็บน้ำที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงเหนือ
4 พฤษภาคม 2560
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสีือมสภาพ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงเครื่องหาบหาม และรถยนต์สนับสนุนการดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภุูมิทัศน์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก สายเสาธงกลาง-คลองบางเสาธง (เสาธง-เอแบค) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานข้ามคลองบางหัวเสือล่าง หมู่ที่ ๑๐, ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ซอยมีประเสริฐ
5 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
4 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๐ เครื่อง
4 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พฤษภาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๓(วัสดุงานบ้านงานครัว+ป้าย) จำนวน ๒๕ รายการ
27 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๒ (เต้นท์+โต๊ะ+เก้าอี้) จำนวน ๑๓ รายการ
27 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๑ (คอมพิวเตอร์+เครื่องเสียง+เครื่องขยายเสียง+ตู้ลำโพง+พัดลม+กล้อง)จำนวน ๘ รายการ
27 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนตำหรุ ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมายกระดับถนนผู้ใหญ่ช้ิน พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
2 พฤษภาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กจิกรรมย่อย พัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยังยืน หมู่ที่ ๑,๔,๕,๑๐ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาธารณะ หมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒
26 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงเครื่องหาบหาม และรถยนต์สนับสนุนการดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายนิ่ม หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายนิ่ม สิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสวนสาธารณะฯ หมู่ที่ 1-6 (เกาะบางปลา) ตำบลบางปลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาธารณประโยชน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำสองฝั่ง ซอยชนะชล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางปูใหม่นครโครงการ ๓ เชื่อมของเดิมไปหน้าอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่
25 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
20 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแปลงสาธิตการเกษตร ตามแนวทางการศึกษาสิรินธร ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
25 เมษายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Tegaderm จำนวน ๓ รายการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมายกระดับถนนผู้ใหญ่ช้ิน พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภู่แจ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนซอยโรงงานกระดาษ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๔ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน จำนวน ๔ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยยัวซ่าสายหลักถึงหน้าร้านครัวปักษ์ใต้ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมทรัพย์ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. บริเวณซอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
20 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา คสล. หมู่ที่ ๓ ต.นาเกลือ
21 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองขุนสมุทรไทย หมู่ที่ ๑ ต.นาเกลือ จำนวน ๒ จุด
21 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๓๑+๐๘๐ - กม.๓๑+๕๒๐ ปริมาณงาน ๐.๔๔๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๙๘ วัน
21 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณลานอเนกประสงค์ซอยมณฑาทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
สอบราคาจ้างโครงยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวคุ้งกะเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระเจ้า หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลบางยอ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางจักรยานคุ้งบางกระเจ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ One-day trip โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กและป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองลัดบางยอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์ฝึกอบรมและจำหน่ายสินค้า OTOP
19 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองเสาธง
19 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจตุรโชคชัย 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๗ ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๗๔๒.๑๒ ทางขนานด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่องานบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลบางพลี
10 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.๑๗+๑๐๐ - กม.๑๙+๕๐๐ ทางขนานด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอบางถนนสายเมน หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหรุถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปูใหม่, หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักซอยวิทยุการบิน ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองตรงต่อจากของเดิม ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.๒๐+๗๕๐ - กม.๒๒+๔๐๐ ทางขนานด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณคลองท่าพระ-คลองกระออม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม
11 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายนอกบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน ๑๙ กล้อง
11 เมษายน 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ
11 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘ สิ้นสุดโครงการสะพานข้ามคลองยายแสง ซอยสยามพัฒนา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
งานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน)
11 เมษายน 2560
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร (โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ ซอย๔๓ หมู่ที่๕ ตำบลบางครุ ครั้งที่ ๒
11 เมษายน 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
10 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำ(เสาเข็มดินซิเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
10 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองต้นไทร บริเวณบ้านนายสมพงษ์ เลขนาวิน หมู่ที่ ๙ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยแบริ่ง ๖๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ (ครั้งที่ ๒)
10 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางเท้าเลียบคลองอ้อมจาก
7 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ห้องเตรียมอาหารและห้องสุขาอาคารห้องประชุม
7 เมษายน 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว จำนวน ๓ รายการ
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน ๘ รายการ
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง (แห้งใหม่) หมู่ที่ ๑๓
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๘ เครื่อง
7 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเมือง
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอบางพลี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบางปลา จากถนนเทพารักษ์ถึงวัดราษฎบูรณะซอยบางปลา ๒๖ หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2560
ที่ว่าการอำเภอบางพลี
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมระดับชุมชน/ตำบล เพื่อเชื่อมโยงถนนายหลักสายรอง ถนนสุขาภิบาล ๖ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๖ (ทองเริ่ม) หมู่ที่ ๖
7 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง (ครั้งที่๒)
5 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายถนนสุขุมวิท ๑๐๗ (แบริ่ง) หมู่ที่ ๑,๒,๕,๙,๑๐ ตำบลสำโรงเหนือ
5 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ๕ (มะลิ) หมู่ที่ ๖
5 เมษายน 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๖ ซอย ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙/๔๒ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลบางจาก
4 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 รถดับเพลิง ดีเซล จำนวน 1 คัน และรายการที่ 2 รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมป้ายชื่อซอย บริเวณซอยรอดบรรจง 2 (บ้านนายเจริญ รอดบรรจง) หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ต่อจากเดิม) ซอยสายลม หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยู บริเวณคลองหก (ข้างหมู่บ้านนครทองเพลสซิเดนท์) หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า คสล.คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. แบบกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน
4 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวสะพานสำหรับทางเดินเท้า หมู่ที่ ๖
31 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมประตูทางเข้า ออก หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเมือง
31 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๕๗ จุด ๘๕ ตัว ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศิริคามสายเมน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
28 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และรถบุปผาชาติน้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
29 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สายทาง แยกทางหลวงชนบท สาย ฉช.๓๐๐๑ - บ้านคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๓๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สายทาง บ้านคลองสวน - บ้านล่าง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สายทาง ขุนสมุทร - วัดทองรำไพ (ช่วงที่ ๒) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน สาย สป.๒๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔- รร.คลองหลุมลึก อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๓๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EKG ELECTRODE จำนวน ๒ รายการ
28 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนสิริเบญญาลัย (เลียบทางด่วน) บริเวณทางเข้าด้านหลังโรงเรียน
23 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณลานด้านโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
24 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลบางพลี
27 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงเหล็กชั้นเดียว และลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”
24 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหายานพาหนะรถโดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยกู้พารา หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการอฃสอน จำนวน ๑๓๐ รายการ
29 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อร่มสงกรานต์พระประแดง
28 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
30 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Cotton ball sterile จำนวน ๖ รายการ
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ (๑๓/๓๔/๕๐.๕๖ เหนือ ๑๐๐/๕๑/๒๔.๐๘ ตะวันออก) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสมุทรศีรคุณ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๔ ตอน ๔ ช่วงที่ ๑,๒,๓ หมู่ที่ ๑๓
24 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น (VIP)
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรและฝาบ่อพัก ซอยบางโปรง 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง (มิตรไมตรี) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
27 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๖ ชั้น เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อรถถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
23 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อผ้าม่านและอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้ง ชั้น ๑-ชั้น ๖ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี (๙ ชั้น) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
23 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเก็บน้ำ และระบบสูบน้ำ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่
23 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. ชั้นเดียว บริเวณภายในพื้นที่โรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อถังขยะประจำหมู่บ้านชนิดพลาสติก จำนวน 2,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยฝาบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยแบริ่ง ๖๔ หมู่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ
21 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
เเจ้งคืนหลักประกันสัญญา
22 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
22 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
22 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
22 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างฟุตซอล
21 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางทองคำ ฉ่ำฉิม หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
21 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยด่านสำโรง ๖๒ เชื่อมซอยแบริ่ง ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Mask จำนวน ๓ รายการ
20 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Conform จำนวน ๔ รายการ
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 มีนาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร ๑ ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์สุขภาพ (๒๔ไร่) หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษา
20 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และรถบุปผาชาติน้อมเกล้่้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่สร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยศรีด่าน 3 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ในร่ม) จำนวน ๑๒ รายการ (ครั้งที่ ๓)
15 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่8
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๑ รายการ
15 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างอาคารที่จอดรถและเก็บวัสดุของเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
13 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๖ คน และพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
15 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญทรัพย์ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างเทลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารโรงจอดเรือ-จอดรถดับเพลิง
14 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และรถบุปผาชาติน้อมเกล้่้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๑๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ถึงบ้านคลองเกาะบางกวาด (ช่วงต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
13 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๔ ซอย ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ
13 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
8 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ป้องกันคลื่นน้ำทะเล (ชุมชนตำหรุ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเสนาะ ๑ ถึงซอยสิทธิโชค ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 8 หมู่ที่ 9 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหายานพาหนะรถโดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า (๕๒.๑๔.๑๖.๐๑ ),เครื่องช่วยหายใจ (๔๖.๑๘.๒๐.๐๒ )
9 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.แบบแขวนเพดาน
10 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา พลาสเตอร์ใส่ TRANSPORE จำนวน ๒ รายการ
9 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Needle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์(ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ 90-คลองสวน (หน้าโรงงานคลองสวนการฝ้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถยนต์ับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
8 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งราวสแตนเลสกันตกพร้อมโครงหลังคาและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ซอยบางโปรง ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
10 มีนาคม 2560
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งหารเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
7 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ในร่ม) จำนวน ๑๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
9 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ขององค์การริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟ High Mast (Re-Galvanize) ด้วยวิธี Cold Galvanize จำนวน ๒๓ ต้น บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล
3 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งหารเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
7 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว คสล. ชั้นเดียว ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มพร้อมส่วนประกอบอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
7 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๓ รายการ
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อโต๊ะ เต็นท์ เวทีสำเร็จรูปพร้อมฉากหลังโครงทรัส จำนวน ๕ รายการ
6 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางละไม ศรีเผือก หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
6 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ๑ (สวนส้ม)จำนวน ๗๑ รายการ
1 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูและปรับปรุงรั้วเดิมโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 มีนาคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. ก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ บริเวณซอยสินอุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการเชิงลาดสะพานข้ามคลองตาเผือก สิ้นสุดโครงการบริเวณตัดถนนซอยท่าทราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบลากจูง (BALLOON LIGHT) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมระบบโฟมขนาดความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.จากคลองตารอดถึงคลองตานี หมู่ที่ ๑๔
23 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านสีล้ง (จากสะพานข้ามคลองตาเยถึงบ้านกำนันไกรศร ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๒
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ และอาคาร ค.ส.ล. เดิม บริเวณตลาดหัวเกาะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้ออาหารเพาะเชื้อในเลือดที่ใช้ได้กับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป้อมวิเชียร 2 หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปากซอยโรงกะปิ
2 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๑๒๘ (คลองบางปู) สายหลัก
2 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 21 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๒๐ (ซอยผู้ใหญ่แนบ)
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๑๒๓ (คลองบางปูฝั่งน้ำจืด)
1 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานบริเวณชุมชนคลองใหม่ใต้
1 มีนาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ
27 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงที่จอดรถบริเวณตลาดสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองอาเสี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คลองนกกะยางเชื่อมต่อคลองแพรกสลอด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านยั่งยืน (บริเวณหลังรีสอร์ท) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหมู่บ้านยั่งยืน (ซอย 1 สายหลัก) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน ๑๑ รายการ
27 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างกวาด เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 จำนวน 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
27 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองสำโรง-บ้านคลองเสาระหงษ์ บริเวณคันทางเลื่อนลงคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
27 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ๑ และเอชไอวี ๒ แบบรวดเร็ว จำนวน ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
22 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนอมรเดช บริเวณข้าง สภ.เมืองสมุทรปราการ ถึง คลองโพงพาง
24 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยม ข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๘
22 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถมที่ดินบริเวณก่อสร้างอาคาร อบต.ศีรษะจระเข้น้อย แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ คัน
23 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก สายบางนาการ์เด้นท์ - เลียบคลองบางเสาธงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.ซอยเทศบาล๑๓ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบ่อ
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด บรรทุก ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
22 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารเด็กอนุบาลสแตนเลส
21 กุมภาพันธ์ 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการ ขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่องโยงถนนสายหลัก และสายรอง สายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ - วัดขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๘๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
17 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.คลองมหาวงก์
16 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย ในร่ม เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑๒ รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างจ้างถมดินลูกรังบริเวณที่ราชพัสดุ หมู่ที่ ๗ ( เต็มพื้นที่ที่เหลือ ) พร้อมป้ายโครงการ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
16 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังศาลพ่อเสือ หมู่ที่ 8,13 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อซอยมิตรอุดม 1 โดยปรับปรุงเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว ฝามีช่องระบายน้ำ มีระบบล็อคกันขโมยรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 ตัน จำนวน 140 ฝา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองตาปู บริเวณสะพานบ้านนายทองเจือ มามาก ถึงถนนสายวัดจรเข้ใหญ่ - เสาธงกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
15 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๔ (มานิต) หมู่ที่ ๖
15 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนสายซี 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมพัฒนาซอย ๗ เชื่อมซอยสินสมบุญสายหลัก
14 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้่ำ คสล. บริเวณซอยสามัคคี ๒ (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2560
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนบางพลี (ชช.๔) งบประมาณปี ๒๕๖๐
7 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
8 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 29 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดบางเพรียง บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2 บริเวณริมคลองหลอดตาเวียนถึงซอยคงโฉลง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตีทอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสถาพรพูลสุข หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ด้านข้างที่ทำการ อบต.คลองด่าน) หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
8 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านทรัพย์นคร ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเพ็ชรจรูญ-ร่มเกล้า ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรลล์ ซอยพุฒสี หมู่ ๕ ตำบลแพรกษา
7 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเมือง
3 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและตกแต่ง ภายในอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถ คศล.พร้อมทางเข้า-ออก และเสาธงชาติ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บริเวณหมู่ที่ ๓
3 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
ประกวดราคาจ้างโครงการถมพื้นที่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๔๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๖ คัน
1 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประมูลราคาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแพรกษา
1 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศิลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ ซอย 10 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ประกาศงานประกวดราคาโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2,4,7,11 ตำบลบางกระสอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (โครงสร้างเหล็ก) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบแสงและเสียงภายในลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแพรกษา (ครั้งที่ ๒)
31 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๒๖/๑๗ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยเพชรหึงษ์ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ Ksc เททับหน้า ใกล้บ้านเลขที่ ๗/๒ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างราวสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๑๒ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ใกล้บ้านเลขที่ ๓๙/๑๗ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ใกล้บ้านเลขที่ ๒๒/๖ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๓๗/๒ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๓-๕ เซนติเมตร ซอยเพชรหึงษ์ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (แทนของเดิม) ใกล้บ้านเลขที่ ๔๔/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางยอ
30 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย๓๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสายธนู หมู่ที่ ๒, ๘ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
23 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
25 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ (ถนนซอย ๓ แยกซ้าย และถนนซอย ๕) ในหมู่บ้านปิยะพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
25 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมฝั่งคลองพ่อปู่ จากคลองรางใหญ่ ผ่านถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ไปคลองขุดเจ้าเมือง ตำบลบางครุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มกราคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณสถานที่พักพิงสุนัข ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
24 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการเทลานพื้นพร้อมเข็มรับน้ำหนักรถบรรทุกน้ำ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 มกราคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ของโรงพยาบาลบางพลี (๗๒.๑๑.๑๐.๐๔)
20 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองหลอดลาว จากคลองบางจาก ถึง คลองท่าเกวียน หมู่ที่๗ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อกล้องระดับดิจิตอลและกล้องวัดมุม (ครั้งที่ ๒)
23 มกราคม 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
สอบราคาจ้างบริการต้นกล้า (๗๐.๑๑.๑๗.๐๙ )
20 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนเทพารักษ์บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบางปลา (ถนนเทพารักษ์ระหว่างกิโลเมตรที่ 15-16) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองตะเคียน ถึงบ้านคลองเกาะบางกวาด ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 มกราคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนโคมไฟสาดแสง (Flood Light) หลอดชนิด LED บนเสาHigh Mast และเสาไฟสาธารณะภายในเขตเทศบาล จำนวน 152 โคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มกราคม 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
13 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ำคลองสำโรง
19 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลอง โดยการเปลี่ยนสะพานไม้ชั่วคราวเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็ก ฃ่วงกลางสามารถยกและเรือขุดผ่านได้ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง จำนวน ๖ แห่ง
17 มกราคม 2560
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการประกาศขายทอดตลาดพัสตุจำนวน 64 รายการ
16 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแม่สวิง หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนน รพช. หลังป้อมคลองเก้า หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
16 มกราคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ ขนาดไม่เกิน ๔๒ ที่นั่งและหรือรถยนตื ๒ ชั้น จำนวน ๑๔ คัน เดินทางจากสมุทรปราการ-บุรีรัมย์ จำนวน ๓ วัน
12 มกราคม 2560
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงสวนแนวตั้งบริเวณทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
16 มกราคม 2560
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนบางพลี (ชช.๔) งบประมาณปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มกราคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว)
13 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ คัน
16 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒/๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘ อำเภอระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโคมไฟ LED พร้อมระบบควบคุมการเปิด - ปิด จำนวน 132 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 มกราคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.๑๐๐๖ - สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๔๙๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2560
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการ ขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก และสายรอง สายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ - วัดขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๘๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกอบัว
11 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคลส. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกอบัว
11 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
12 มกราคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๕ เครื่อง
11 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมฝั่งคลองเพลงจาก ซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย ๑๒ ถึงบริเวณหลังวัดไพชยนต์ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.ริมฝั่งคลองหลอดหลวง จากคลองบางจาก ถึง คลองท่าเกวียน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางบ่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.หน้าสำนักงานเทสบาลหลังใหม่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาว 288 เมตร หรือื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร พร้อทางเดินเท้าและวางบ่อพักพร้อมท่อระบายนำ้ หม่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภบางบ่อ จังหวัดสมุทรปรกาาร
11 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางสัตว์ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑
10 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 มกราคม 2560
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )
9 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก แบบฝามีช่องทิ้งกลางชนิดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene)
9 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายใน พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่างหมู่บ้านพัดชา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน
10 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองดอน หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้ำในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตำบลแพรกษา
9 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม (บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน) หมู่ ๕ ตำบลแพรกษา
9 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ป้ายและก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านระกาศ หมู่ที่ ๑
10 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 37 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 35 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย33 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง,ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๘ เครื่อง,ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง
6 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน และทางเท้าถนนนครเขื่อนขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบจอ LED FULL COLOR
5 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ธันวาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ห้องประชุม ๑
4 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยอมรา ซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.(บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ 5 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มกราคม 2560
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างทำราวกันตกทางเดินเท้า บริเวณคลองแพรกษา หมู่ที่ ๔ คลองสามแพรกตรง หมุ่ที่ ๖ คลองนาเจ๊ก หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเมือง
4 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลบางบ่อ
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อแห่งใหม่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาว 288 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร พร้อมทางเดินเท้าและวางบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
27 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อกล้องระดับดิจิตอลและกล้องวัดมุม
29 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โรงเรียนสิริเบญญาลัย จำนวน ๒ รายการ
27 ธันวาคม 2559
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรม PAKNAM BIKE TOUR สองล้อทัวร์ปากน้ำ
30 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
28 ธันวาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสายแรงสูง อาคารเอกซเรย์ ไอซียูและซีซียู จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
27 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดงานตามโครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (ในส่วนของเวที กิจกรรม การเล่นและการแสดงของนักเรียน)
26 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ภายในสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านกล่อมพิรุณ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลบางบ่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อแห่งใหม่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาว 288 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร พร้อมทางเดินเท้าและวางบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
26 ธันวาคม 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI จำนวน ๒๕ รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี
26 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็กโค้ง ทั้ง ๒ หลัง (บริเวณลานจอดรถ อบต.แพรกษา) หมู่ ๖ ตำบลแพรกษา
26 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
22 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุก 6 ตัน (ช่วงสั้น) 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
21 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองครุ บริเวณบ้านเลขที่ ๕/๕๙ หมู่ ๑๒ ตำบลบางครุ
22 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (Guard Rail) พร้อมแถบสะท้อนแสง บริเวณถนนเลียบคลองลัดชัย หมู่ที่ 1 และบริเวณถนนซอยพุฒสี หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 ธันวาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน คสล. ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ ๔ เฟส ๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐
19 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ธันวาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
20 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ตุลาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณซอยอ่ำหงษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
13 ธันวาคม 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
15 ธันวาคม 2559
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ
13 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ ป้องกันคลื่นน้ำทะเลคลองเสาธงฝั่งตะวันตก ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำในรางวี ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ
15 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการนำขยะมูลฝอยที่รถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลบางพลีน้อยจัดเก็บนำไปทิ้งบริเวณบ่อขยะเอกชน
15 ธันวาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูงขนาด 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว พร้อมทั้งปรับปรุงชุดกว้านบานประตูสถานีสูบน้ำคลองโพงพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๙/๖ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบางพึ่ง
14 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
14 ธันวาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ
13 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
13 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล8) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 ธันวาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 14 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
9 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองขุดเจ้าเมืองบริเวณบ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 15 ตำบลบางครุ
13 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนสายซีเอส บริเวณเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
8 ธันวาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๑ เฟส ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ธันวาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ(บางพลี) ทาวน์โฮม ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ธันวาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(เทพารักษ์ ๔) ระยะที่ ๑ ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ธันวาคม 2559
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ล. (พื้น ตาข่าย) และถนนคอนกรีต
6 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลังใหม่) เชื่อมกับอาคารเรียนเด็กเล็กหลังเก่า พร้อมหลังคาคลุม บริเวณศูนย์ราชการตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ บริเวณศูนย์สุขภาพตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ธันวาคม 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ Logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการคมนาคมสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ Logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลับเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
30 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง จัดทำป้ายแสดงผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ป้าย
1 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและทางเท้าริมถนนข้างทางถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 14.465 จนถึง กิโลเมตรที่ 20.160 ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถานที่ในลำคลอง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 21 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางครุ
7 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมะลิ เกตุขวง หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
6 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมา หมู่ที่ ๖ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
6 ธันวาคม 2559
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.๑๐๐๖ - สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๔๙๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธันวาคม 2559
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการ ขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่องโยงถนนสายหลัก และสายรอง สายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ - วัดขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๘๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธันวาคม 2559
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง สาขาบางพลี และสาขาพระประแดง
6 ธันวาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒๐/๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒/๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยรุ่งฤดี หมู่ที่ 1 (แยกจากถนนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จรดคลองหนองงูเห่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยทองสุขบุญมีเปี่ยม (ซอยเปี่ยมบุญมีเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขมีทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยดีดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน
28 พฤศจิกายน 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมและ Logistics ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พฤศจิกายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจวินิจฉัยโรคทางช่องหู คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกองคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกองช่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤศจิกายน 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
24 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
25 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองตาจี่ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัสดมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง
24 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานอาคารอเนกประสงค์หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
การขายทอดตลาดอาคารโรงอาหาร ใต้ถุนสูง จำนวน 1 รายการ โรงเรียนคลองแสนสุข
23 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
การขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ (อาคารไม้ชั้นเดียว) จำนวน 1 รายการ
23 พฤศจิกายน 2559
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สายขุนสมุทร ? วัดทองรำไพ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2559
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรม สายแยก ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.๑๐๐๖-เคหะบางพลี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
18 พฤศจิกายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
แก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ซื้อเอกสารสอบราคาและเงื่อนไขแนบท้ายสอบราคา งานจ้างเหมาจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ
17 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง
22 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อยหลังใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พฤศจิกายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายบอกทางหนีไฟ, เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน และอื่น ๆ ตามโครงการปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๑๖๐ รายการ
21 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๓-๔๙๐๐ สมุทรปราการ
21 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (ฝั่งทิศใต้) ตำบลคลองนิยมยาตรา
21 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
18 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการตีเส้นจราจรและสัญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตำบลบางบ่อ ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด
17 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (ฝั่งทิศใต้) ตำบลคลองนิยมยาตรา
17 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ รุ่น
16 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตำบลบางจาก
17 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางหัวเสือล่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณโรงครัววัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๙๖/๒ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตและถนน คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
16 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน ๖ แห่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง
15 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco CAr) เป็นรถนั่ง ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
15 พฤศจิกายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อกระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม ขนาด ๘.๒ x ๖ นิ้ว จำนวนประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ แผ่น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
14 พฤศจิกายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายบอกทางหนีไฟ, เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน และอื่น ๆ ตามโครงการปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองตาท้วม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองนาเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้า หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองลาดสันตอ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองแพรกเจ้าเณร หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองแพรกทะเล หมู่ที่ ๕ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเลียบซอยคำนึงสองนาค
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองมอญล่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเพรียง
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองมังกร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบางเพรียง
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองดอนล่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดลอกคลองดอนบน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 7 รายการ (ประกาศครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ฯ ๖ (บางฝ้าย) ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
9 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจรสายเสาธง-บัวโรย-มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
11 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14 พฤศจิกายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา
11 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพัฒนาสุข ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเมือง
10 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยทางเข้าที่ทำการ อบต.เปร็ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤศจิกายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถปิคอัพกระเช้า แบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองธนู ถึงถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
8 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเลียบคลองอ้อมล่าง(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
8 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (โดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเทศบาล ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองอ้อม บริเวณบ้านลุงผึ้ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔
8 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยด่านสำโรง ๔๒/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ จำนวน ๒๐ จุด (รายละเอียดตามปริมาณงานต่างๆและแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศ กำหนด)
9 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ
7 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๕) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบแสงและเสียงภายในลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแพรกษา
8 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดม หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤศจิกายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ พร้อมปรับพื้นลานโดม รางระบายน้ำโดยรอบ ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 1 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง (ครั้งที่ ๒)
3 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยด่านสำโรง 42/1 แยก 8 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำบ่อที่ 1 หมู่ 10 บ่อที่ 2 หมู่ 4 และบ่อกักเก็บน้ำ บริเวณสวนสาธารณะ (ที่เช่าวัดหนามแดง)ซอยด่านสำโรง 32 หมู่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้าง เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๕ ชั้น, อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
1 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
31 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวี และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยแบริ่ง ๔๘ แยก ๕ เชื่อมซอยแบริ่ง ๔๘ แยก ๖ หมู่ ๒ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
31 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็น ๔ ไตรมาส จำนวน ๘,๐๐๐ เล่มต่อไตรมาส รวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ เล่มต่อปี
31 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างพิมพ์ปฎิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
31 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด
28 ตุลาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรัพย์บุญชัย และทางเดินเท้าทั้งสองข้าง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางปิ้ง ถึงสะพานข้ามคลองสามแพรก (คลองตรง) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัสดมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง
20 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อที่ดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2
25 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย
20 ตุลาคม 2559
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ
13 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๑ ชช.๔
19 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองส่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
18 ตุลาคม 2559
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็มพร้อมรื้อถอน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๒ (บางนา กม.๑๖) ชช.๔
10 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๒ ชช.๔
10 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๓ ชช.๔
10 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๔ (บางบ่อ ๓) ชช.๔
10 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๑ ชช.๔
10 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม
14 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง
14 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๓ วัน
12 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๑ (วัดศรีวารีน้อย) ชช.๔
12 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างเหมาบริการรับกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบขยะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
7 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และสาธารณูปการ และอื่นๆ ชช.๔ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางพลี
11 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๒ ชช.๔
11 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๓ ชช.๔
11 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๔ (บางบ่อ ๓) ชช.๔
11 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๒ (บางนา กม.๑๖) ชช.๔
11 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
11 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ
10 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองหน้าวัดทองรำไพ (บริเวณหน้าวัดทองรำไพ) หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
10 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดิเนเท้า คสล. (โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ) บริเวณหมู่ที่ ๒ ต.แหลมฟ้าผ่า
10 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๑ (วัดศรีวารีน้อย) ชช.๔
6 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกส์ เป็นครั้งที่ ๔ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(เทพารักษ์ ๔) ระยะที่ ๑ ส่วนที่เหลือ
5 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ตุลาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและสันทนาการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ระยะที่ ๑
5 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ประกวดราคาซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อยหลังใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านระกาศ-บางพลีน้อย-สีล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านระกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
6 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
6 ตุลาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภคฯ และสาธารณูปการ และอื่นๆ ชช.๔ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ ๑
6 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดมบริเวณศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ตุลาคม 2559
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) รถบรรทุกดี (เซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
5 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหมู่บ้านบางปูแลนด์ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองสำมะกี (ข้างเทศบาล) ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ
29 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำในคลองหัวสะแกและลำประโดงสาธารณประโยชน์ชุมชนหัวสะแก ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่๓)
23 กันยายน 2559
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
23 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๔ ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่ ๓)
23 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๑ คัน
23 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสม กลิ่นพวง หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยจัดสรร (ซอย 8 และ ซอย 10) หมู่ที่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง พร้อมตัดต้นไม้ ต้นจาก ถากถางวัชพืช บริเวณคลองสายธนู หมู่ที่ ๘
23 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๒ ชช.๔
22 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง
20 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างเหมางานเก็บขยะและทำความสะอาด หมู่ที่ ๑-๑๓ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
21 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๑ ชช.๔
21 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการประกาศเรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ(บางบ่อ) ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๑
16 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกการประกาศเรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ(บางพลี) ทาวน์โฮม ๒
16 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างเหมากำจัดยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและทางเดินเท้าถนนเทพารักษ์ (ช่วง กม.ที่ ๔+๐๐๐ - ๕+๐๐๐) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) ชช.๔
20 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๓ (บางบ่อ กม.๒๙) ชช.๔
20 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและกวาดถนน ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
19 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง เฟส ๓ ชช.๔
19 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๔ (บางบ่อ ๓) ชช.๔
19 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้น ปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๒ (บางนา กม.๑๖) ชช.๔
19 กันยายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ (งบกระตุ้นปี ๒๕๕๙) ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ ๑ (วัดศรีวารีน้อย) ชช.๔
19 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
19 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๔ คน
19 กันยายน 2559
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำที่ติดตั้งอยู่เดิมภายในโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางบ่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27 รายการ
16 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) จำนวน ๔๐ เครื่อง
19 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
14 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองส่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็กวัดหัวคู้ ประจำปี ๒๕๖๐
14 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาซื้อซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑
14 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฝฉุกเฉินแบบลากจูง (ฺBALLOON LIGHT) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
14 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองสวน (หน้าโรงงานแซมโก้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง NORMAX จำนวน ๓๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่๒)
12 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างเหมากำจัดยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ยกภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 1 คัน และถังบรรจุขยะแบบคอนเทนเนอร์สำรอง จำนวน 5 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองทับนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพารักษ์ (ช่วงที่ก่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว)
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำบ่อที่ 1 หมู่ 10 บ่อที่ 2 หมู่ 4 และบ่อกักเก็บน้ำ บริเวณสวนสาธารณะ (ที่เช่าวัดหนามแดง) ซอยด่านสำโรง 32 หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
9 กันยายน 2559
ศาลแขวงสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลแขวงสมุทรปราการ
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำในคลองหัวสะแกและลำประโดงสาธารณประโยชน์ชุมชนหัวสะแก ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่๓)
9 กันยายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือ Sterile-Exam Glove จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ คู่
12 กันยายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อsodium hyaluronate ๑.๘% injection ๑.๑ ml จำนวนประมาณ ๔๐๐ หลอด โดยวิธีสอบราคา
12 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๔ ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่ ๓)
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกส์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสร้างทางจักรยานสองฝั่งถนน หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางนา บริเวณท้ายถนนหนองปรือร่วมใจพัฒนา 7 หู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนและสะพาน คสล.เลียบคลองหนองโพรงพร้อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลบางเพรียง หมู่ที่ 1- 6 รวม 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือริมคลองหนองงูเห่า บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองสวน หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการจัดทำเล่มคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑๔,๐๐๐ เล่ม
8 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า และถนน ค.ส.ล.ซอยปูแขก (ผู้ใหญ่วงศ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
7 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอย วปณ. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองอ้อมบน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งสัญญานไฟเตือนและกระจกโค้ง หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวนหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อวัสดุสือการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
2 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาล(โครงการต่อเนื่องครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง
7 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดูแล รักษา ตกแต่ง รดน้ำต้นไม้ ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมายกระดับถนนซอยธรรมคุณ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองและอาคารศูนย์ป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
8 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
6 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตเทศบาล (ยกเว้นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขือนกันดิน พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณซอย อบต. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมและย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่าง Hight Mast อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
7 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างทำการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
6 กันยายน 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก
7 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำเล่มคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑๔,๐๐๐ เล่ม
7 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
6 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
2 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน / ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ ชุมชน จำนวน ๑๗ รายการ
30 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนบริเวณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมซอยเรวัติ ๓ กับซอยอุ่นอารี (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายบ้านใหม่
2 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนเทพารักษ์บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบางปลา (ถนนเทพารักษ์ระหว่างกิโลเมตรที่ 15 -16) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ
30 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองยายนิ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
30 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
1 กันยายน 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือด
1 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด
2 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
2 กันยายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
2 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลี
กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการถมที่่ดินและปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
31 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดกระบะ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
31 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยเจ้ติ๋ม (ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ) หมู่ที่ ๖ (แยกถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งเหนือ) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
31 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยริมคลองนางหงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
31 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศ์กเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
5 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA (ถังอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์)
31 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชน หมู่ที่ ๑๓ (ต่อยอดงบประมาณปี ๒๕๕๘) ตำบลบางพึ่ง
5 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๙๐ ติดต่อเขต กทม.ถึงสะพาน คสล. ข้ามคลองหลอดตาเรือง บริเวณหน้าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบคลองส่วย พร้อมก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองส่วย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางพลี หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศิริ หมู่ที่ ๓
1 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยพัฒนา ๔ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑๓
29 สิงหาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนอัศวนนท์ ซอย 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กันยายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
1 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสุขาพร้อมทางเดิน และหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซอยแพรกษา ๘ (ครั้งที่ ๒)
2 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการแสดงและการฝึกซ้อมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยคู่สร้าง-ซอยปริ้นท์ หมู่ที่ ๖, ๗, ๘ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2558 จำนวน 28,000 เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยเสด็จแม่ปิยะบังภัย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมสายไฟยกสูง ๑๐ เมตร ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมสายไฟยกสูง ๑๐ เมตร
31 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและทางเดินเท้าถนนเทพารักษ์ (ช่วง กม.ที่ 4+000 - 5+000) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชุมชน จำนวน ๔ จุด
30 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ
25 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน
29 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครั้งที่๒)
29 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
เลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและชุดคีบจับวัสดุสิ่งของ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยปรีดา หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๗๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๗๑/๑๖๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหนามแดง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรเปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
26 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่ชำรุด ถนนสายทรัพย์พัฒนา-แพรกษา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยป้าหวี หมู่ที่ ๖ (ตรงข้ามวัดสร่างโศก) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยข้างศาลเจ้าพ่ออยู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาล(โครงการต่อเนื่องครั้งที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๗)
25 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
แจ้งขยายระยะเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคา และเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,วันแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และวันเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม ๒ ชั้น และอื่นๆ
23 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบ้านคุุณวิภาพร สดใส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางกอบัว
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร (บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า และถนน ค.ส.ล.ซอยปูแขก (ผู้ใหญ่วงศ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า สุดซอยทองสุข หมู่ที่ ๖ (แยกถนนหลวงพ่อปาน สาย ๒ ฝั่งเหนือ) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลบางปู บางปูสาร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
25 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน
24 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารด้านหลังสำนักงาน อบต.บางโปรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย, และงานจ้างเหมากวาดถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ? 30 กันยายน 2560 (รวม 12 เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๕
15 สิงหาคม 2559
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี ๒๕๖๐
22 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๔ (ครั้งที่2)
24 สิงหาคม 2559
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนแลครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (22 รายการ/1 ชุด) สำหรับศูนย์วิทย์ฯ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตาฉายยายชุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกส์ ถนนหนองปรือร่วมใจพัฒนา 6 หมู่ที่ 2,3 พร้อมทางจักรยานสองฝั่งถนน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
23 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยภู่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
23 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรัพย์บุญชัย และทางเดินเท้าทั้งสองข้างทาง ตั้งแต่สะพานคลองบางปิ้ง ถึงสะพานข้ามคลองแพรกษา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสาธารณะเชื่อมต่อถนนทรัพย์พัฒนาบริเวณทางโค้งเชิงลาดสะพานข้ามคลองคู หมู่ที่ 4 ตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดลม แบบสกรูชนิดน้ำมันดีเซล (ครั้งที่๒)
22 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
23 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
18 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขือนกันดิน พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณซอย อบต. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
18 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวีและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยด่านสำโรง 38/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองชวดใหญ่และสะพานข้ามคลองชวดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าบ้านชุมชนบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 ตำบลราชาเทวะ (ประกาศครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรถรางสายเก่าตั้งแต่บริเวณสี่แยกถนนปู่เจ้าสมิงพรายถึงสุดเขตเทศบาลบริเวณโค้งเกริก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนสุขบริเวณปากคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน
18 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๙/๖ หมู่ที่๑๘ ตำบลบางพึ่ง
18 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ข้างคลองครุ บริเวณบ้านเลขที่ ๕/๕๙ หมู่ที่๑๒ ตำบลบางครุ
18 สิงหาคม 2559
ศาลแขวงสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานหลังคา ระบบท่อระบายน้ำฝนและพื้นกันสาดชั้น ๓
16 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในอาคารบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานเทศบาลหลังเก่า)
16 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานข้ามคลองขุดบางนางเกรง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
15 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมห้องสุขา วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
15 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยริมคลองนางหงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองขุดเจ้าเมือง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ ๑๕ ตำบลบางครุ
16 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 39 และเมนท้าย (หน้าหมู่บ้านไอริส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) และยกขอบบ่อพัก คสล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาเหล็กกลมชุมชนหมอเสนอ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(เทพารักษ์ ๔) ระยะที่ ๑ ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน
15 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน (ครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ครั้งที่๒)
15 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ชุมชนกลางนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนชุมชนสุภาวัลย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหน้าโลตัสศรีนครินทร์และทางเชื่อมถนนศรีเพชรการเคหะสายเมน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการลานอเนกประสงค์พร้อมอ่างล้างมือ
16 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลุมลาน คสล. อเนกประสงค์พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารป้องกัน , อาคารโรงเก็บพัสดุและอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ(บางพลี) ทาวน์โฮม ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง ๔ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ๔ (บางปู) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะที่สอง
9 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยคำนึงสองนาค หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยพุทธรักษา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณซอยเอกวัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณหมู่บ้านเทพารักษ์ 25 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยสุขจิต หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
จ้างออกแบบงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
11 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน ค.ส.ล.ซอยเจ้ติ๋ม (ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ) หมู่ที่ ๖ (แยกถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งเหนือ) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสายธนู ๑๐,๑๑ และ ๑๒ ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่ ๒)
10 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) สมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการสร้างท่อดับเพลิงในชุมชน (ท่อแห้ง) หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐ ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
8 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเสาธง ชวดตาพุก หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แบบรถยนต์ตู้ หลังคาสูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบรีไซเคิล จำนวน ๒ รายการ
10 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
10 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างติดตั้งแผงเหล็กริมฟุตบาท บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลี
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงและครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ ๒
9 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
ประกวดราคาจ้างโครงการ ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและป้ายสัญญาณป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรบริเวณ ซอยบางด้วน 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการเดินระบบท่อแห้งดับเพลิง ในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
8 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยอุดมเดช 5,6 ซ้าย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยข้างศาลเจ้าพ่ออยู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
3 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยป้าหวี หมู่ที่ ๖ (ตรงข้ามวัดสร่างโศก) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
3 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อamino acids ๓ g/๑๐๐ mL + glucose ๗.๕ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๐๓๐๐)
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบสวนสาธารณะ (ที่เช่าวัดหนามแดง) ซอยด่านสำโรง ๓๒ (ซอยปิ่นแก้ว) หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงเหนือ
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ บ่อที่ ๑ หมู่ ๑๐ บ่อที่ ๒ หมู่ ๔ และบ่อกักเก็บน้ำ บริเวณสวนสาธารณะ (ที่เช่าวัดหนามแดง) ซอยด่านสำโรง ๓๒ หมู่ ๘ ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำในรางวี ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๒๑ หมู่ที่๓ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๓)
9 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อsitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๙๖๔๕)
8 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการรักสุขภาพเด็กน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่
9 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 180 ลิตร จำนวน 300ใบ
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศรีสัมพันธ์ 3 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางยู ค.ส.ล. บริเวณลำรางสาธารณะคลองเจ๊กล้ง หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณคลองตะเคียนตอนล่างหน้าหมู่บ้าน เค ซี หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๕๙
4 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮมสูง ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ บางโฉลงทาวน์โฮม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย คลอง และป้ายบอกเส้นทางลัดภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยมณีวัลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๖)
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองในเขต อบต.แพรกษา จำนวน 19 คลอง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้างภายในบริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและชุดคีบจับวัสดุสิ่งของ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮม ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ (การ์เด้นวิลล์ บางปู) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลี
ประมูลจ้างโครงการถมที่ดินและปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาจ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (๗๒.๑๐.๑๕.๑๑ )
1 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (๔๒.๒๙.๑๖.๑๓ )
1 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมฝั่งคลองท่าเกวียน จากประตูน้ำริมถนนสุขสวัสดิ์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ควบคุมภายในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง หลอด ลำกระโดง ภายในตำบลบางโปรง หมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
5 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างโครงการประกอบ ติดตั้ง ราวกันตกฯ หมู่ที่ ๔,๕,๗ และ ๘
4 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถาวรธวัช 1/1 และ 1/2 หมูที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองชวดลากข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขอบคันหินป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวง
3 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ
3 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๔ ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่ ๒)
2 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโขนสด หมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกซอยกลิ่นพวง ถึงบ้านนายหาญ หอมกลิ่นเทียน หมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศ์กเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายจราจร พร้อมงานด้านความปลอดภัยจราจร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
2 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบพร้อมหัวเจาะและรถลากจูง (เทรเลอร์)
2 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. พร้อมราวกันตก ๒ ข้าง หมู่ที่ ๑
1 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน
22 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ถนนแพรกษา ณ หมู่ที่ 1, 2, 4 และ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย ภาครับ ที่สามารถรับความถี่ UHF พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองสัมมะชัย หมู่ที่ ๑
25 กรกฎาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) สมุทรปราการ
20 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร เพื่อใช้รองรับขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อวัสดุถังขยะชนิดเหล็ก(สำหรับเผา) ขนาด ๒๐๐ ลิตร ปริมาตรน้ำหนักตัวถังไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ใบ
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนบุญชูพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ถนนเลียบคลองสุคันธ์จากวัดสุคันธาวาส ซอย ถึงวัดสุคันธาวาส ซอย ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าชุมชนรัศมิทัต ช่วงหน้าโรงเรียนคลองหลุมลึก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยต้นสน ๓
28 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาทรงไทยวัดคลองมอญ หมู่ที่ ๒
28 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านระกาศ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด)
26 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจริญสุข (ซอยแยกบ้านผู้ใหญ่จิต) ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านยั่งยืน (ซอย 3/1 และ 3/2) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเมทัลชีท บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านระกาศ ที่ทำการ อบต.บ้านระกาศ พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด)
26 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและชุดคีบจับวัสดุสิ่งของ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง
22 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง จำนวน ๕ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
22 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ใบ
22 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรปราการ ภายใต้แนวคิด คนปากนำ้รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับเด็กแฝด จำนวน ๔ เครื่อง
25 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๘ เครื่อง
25 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
15 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น คสล. พร้อมก่อสร้างโครงหลังคาลานจอดรถดับเพลิง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถปิคอัพกระเช้า แบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำในคลองหัวสะแกและลำประโดง สาธารณประโยชน์ชุมชนหัวสะแก ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่ ๒)
26 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะสาธารณะ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กรกฎาคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนพิบูล
25 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 6 หมู่ที่ 9 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเลี่ยมทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองทับนาง หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบแนวดิ่ง จำนวน ๑ เครื่อง
26 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเหรียญทอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ
27 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ
27 กรกฎาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๒ รายการ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
27 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านชุมชนวรรณทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองนิยมยาตรา
22 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ บริเวณถนนสุขุมวิท ๑๐๗ (ถนนแบริ่ง) เชื่อมถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ถนนลาซาล) ตำบลสำโรงเหนือ
22 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กรกฎาคม 2559
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
สอบราคาจ้างบริการปลูกป่าในพื้นที่ใหม่ (๗๐.๑๕.๑๕.๐๗ ) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ ๑๑ จ.กาญจนบุรี
15 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดหายานพาหนะเพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุดใจ-ทองนพคุณ หมู่ 1,7 ต.แพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน(ซอย) ในเคหะชุมชนุเมืองใหม่บางพลี วาระที่1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองมหาวงษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนซอยมหาวงษ์ สิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อเขื่อน คสล. โครงการเดิม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
14 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพักและขยายถนน บริเวณถนนประชาอุทิศ 90-คลองสวน บริเวณคลองบางระนกถึงคลองรางโพธิ์ หมู่ที่ 3,4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,11,12 และ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างจัดจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี
15 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเปลี่ยนฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว ถนนซอยชวาล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเปลี่ยนฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว ถนนซอยเด่นทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพารักษ์
15 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดลม แบบสกรูชนิดน้ำมันดีเซล
15 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่างด้านถนนสายเอ และคูระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำเชิงสะพานคลองด่าน บริเวณทางเข้าวัดสร่างโศก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
14 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒
13 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ - ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๓ รายการ
13 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๙ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองบางหญ้าแพรกใต้ สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน คลองเสาธง (บางปลาร้า) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปูใหม่
13 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทานซอยเทศบาลบางปู ๑๒๑ (ซอยหมูหยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู (ครั้งที่ ๒)
13 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองแสนสุข (สะพานนอก) หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน
13 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 11 หมู่ที่ 9 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๕)
14 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าริมคลองแพรกษา (คลองตรง) หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางเมือง
14 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
12 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ
12 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ๑๗ รายการ
11 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๔ แยก ๓ (ครั้งที่ ๒)
13 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๔ แยก ๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ
13 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง NORMAX จำนวน ๓๐ ชุด
13 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อติดตั้ง ตามโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
12 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันสายเมน 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว 37 (ซอย.รพช) หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเทพารักษ์บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบางปลา (ถนนเทพารักษ์ระหว่างกิโลเมตรที่ 15 - 16) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายสะพาน คสล. ข้ามคลองบางนาบริเวณท้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลุงพันธ์ ศาสตร์กระจ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกาศประกวดราคางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+000 (ทางหลักขาเข้า) ง
11 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยข้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองครุ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๕)
12 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณทางเข้าป้อมพระจุลจอมเกล้า - วัดทองรำไพ หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
11 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวีและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ 1) บริเวณเริ่มจากสี่แยกซอยแบริ่ง 62 ถึงซอยศรีด่าน 3 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี ยี่ห้อโตชิบา จำนวน ๑ เครื่อง
11 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๔ แยก ๒ (ครั้งที่ ๒)
12 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๔ แยก ๑ (ครั้งที่๒)
12 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชุมชนหน้าวัดศรีวารีน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
8 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยญาติพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
8 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หลังวัดครุใน บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๑๗/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๕)
8 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลี
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงและครุภัณฑ์สำนักงาน
7 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หลังวัดครุใน บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๑๓/๙๒ หมู่ที่๑๒ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๕)
8 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำรางระบายน้ำรูปตัวยูด้านข้างทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเมือง
7 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตกทางเดินเข้า บริเวณซอยศรีด่าน ๒๒ เลียบคลองกระทุ่ม หมู่ที่๕ ตำบลสำโรงเหนือ
8 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสายธนู ๑๐,๑๑ และ ๑๒ ตำบลบางเมืองใหม่
7 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างโรงหมูหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๑๘/๒๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒๐/๒๘ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
5 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอบาง ซอย ๖ ซอย ๗ และซอย ๕ เชื่อมซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
7 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ (บริเวณชั้น ๓) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ
6 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
6 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
5 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
5 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำในรางวี ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ (ครั้งที่๒)
5 กรกฎาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) สมุทรปราการ
1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสุขาพร้อมทางเดิน และหลังคาคลุม
6 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น คสล. พร้อมก่อสร้างโครงหลังคาลานจอดรถดับเพลิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหมู่บ้านคลองบางปู (บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปู
4 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาซื้อจอภาพประชาสัมพันธ์แบบ Digital Signage จำนวน ๒ โครงการ
5 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๒๑ (ซอยวัดบางหญ้าแพรก)หมู่ที่ ๕,๒๑ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (บางปู)
1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาภายในลานกีฬาชุมชนลิขิต 1,2,3 หมู่ 1 ตำบลสำโรงเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนปราการ (หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA (ถังอากาศพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๕ ชุด งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพลีน้อย จากบริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามทางสาธารณประโยชน์กว้าง ๔.๐๐ เมตร)
30 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลีน้อย
30 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ทางเข้าสถานีอนามัย หมู่ที่ ๘ ตำบลบางพลีน้อย
30 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าโรงเรียนวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑
30 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิถุนายน 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนวัดสวนส้ม
29 มิถุนายน 2559
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
30 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย จากบริเวณคลองชวดเฟื้อขึ้นไปทางทิศเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๔
29 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่บ้านนครทองฯ
30 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองตะเคียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองตาปู หมู่ที่ 5,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองยายต่าน (บ้านลุ่งมิ่ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
28 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกวดราคาซื้อโครงการสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้สำหรับห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
28 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยดาบเฉลิม หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน ๒ รายการ
27 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อalendronic acid ๗๐ mg + colecalciferol ๕๖๐๐ iu tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๙๙๙๕๔)
27 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ โคม
27 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒
28 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำในคลองหัวสะแกและลำประโดง สาธารณประโยชน์ชุมชนหัวสะแก ตำบลบางเมืองใหม่ (ครั้งที่ ๒)
23 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มิถุนายน 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลประกาศขายตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารพาณิชย์
24 มิถุนายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
พพ.๑๗/๒/๒๕๕๗ ยกเลิกการประกาศเรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่ ๒ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮมสูง ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
23 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ฿กษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 มิถุนายน 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประมูลให้เช่าส้วมสาธารณะของเทศบาล (ด้านข้างสำนักงาน)
24 มิถุนายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ชุมชน และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ชุมชนอัตลักษณ์ด้านกายภาพ สำนักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด, รังสิต และสมุทรปราการ งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
23 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาซื้อวัสดุชันสูตร (๔๑.๑๑.๖๑.๐๑ )
22 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนชุมชน รอบโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ และโครงการต่อท่อระบายน้ำและยกระดับถนน (เชื่อมต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ โครงการ
22 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม (ต่อจากเดิมถึงเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๑๑
21 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางครุ ตำบลบางครุ
23 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าบ้านชุมชนบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 ตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางเสาธงล่าง,คลองบางกระเทียม,คลองบางเซาล่าง,คลองสี่ศอก,คลองมหาชื้น,คลองสกัด 50 และคลองสกัด 75 หมู่ที่ 1,2,4,5ล6,7,15 และ 16 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 5 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
21 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
21 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง
21 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
20 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองสวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีแอโรบิค พร้อมชุดเครื่องเสียงและไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๖ ชุด
17 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด หมู่ที่ ๓
13 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก)
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๗ ตำบลบางเมืองใหม่
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยที่ดินทอง 3 ซอยเมนหลัง ซอย 4,5 ซอยกลาง 3 เชื่อม 4 และ 4 เชื่อม 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 32/2,32/5 และ 32/7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย47 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนซอย ๑๔ ในหมู่บ้านป้อมปราการ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
17 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อescitalopram ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๙๖๔๙)
20 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๓ ตำบลบางเมืองใหม่
17 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น คสล. พร้อมก่อสร้างโครงหลังคาลานจอดรถดับเพลิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยต้นสน ๓
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแบริ่ง 1 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติกอย่าหนา จำนวน ๒ รายการ
15 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านโกลด์แลนด์ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านโกลด์แสนด์ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บวัสดุโครงเหล็ก ชั้นเดียวบริเวณที่ราชพัสดุสำนักการช่าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหลอดตาเวียน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น คสล. พร้อมก่อสร้างโครงหลังคาลานจอดรถดับเพลิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๕ ตำบลบางเมืองใหม่
14 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
13 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
13 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
13 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยครัวเจ๊ติ๋ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
13 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ
14 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอุดมเดช ๕ ตำบลบางเมืองใหม่
10 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง NORMAX จำนวน ๓๐ ชุด
9 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อที่ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มิถุนายน 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหารถยนต์ปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง
9 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเชิงสะพานทางเชื่อมระหว่างถนนภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง (ครั้งที่๒)
10 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแสดงผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ป้าย
7 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางพึ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๘
9 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 45 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 43/1 , 43/2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 42 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสายธนู ๑๐,๑๑ และ ๑๒ ตำบลบางเมืองใหม่
8 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน กันดิน ค.ส.ล. บริเวณหลังศูนย์ราชการ อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล.บริเวณศูนย์อนามัยวัดน้อยสุวรรณาราม หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญเฉย หมู๋ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจัดซื้อน้ำยาสำหรับนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว พร้อมเรติคูโลไซท์และสารน้ำในร่างกาย แบบอัตโนมัติ (งานโลหิตวิทยา) จำนวน ๘ รายการ จำนวนประมาณ ๗๓ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 มิถุนายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและทำจุดกลับรถ ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่
6 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศ หมูที่ ๔ ตำบลแพรกษาใหม่
6 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรสว่างสายเมน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มิถุนายน 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างทาสีตีเส้นสช่องแบ่งการจราจร , เส้นขอบถนน , ทางม้าลายคนข้าม และเครื่องหมายบังคับบนพื้นทาง ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
7 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ
6 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองฯ บริเวณลำกระโดง หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖
6 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองยายต่าน (บ้านลุงมิ่ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.แยกเข้าวัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาทรงไทยวัดคลองมอญ หมู่ที่ ๒
3 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๔
6 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
1 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างเหมาลอกเลนและขยะมูลฝอยในคูระบายน้ำ และโรงสูบน้ำ
1 มิถุนายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
2 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 119 (ซอยวัดไตรสามัคคี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 10 (จากคลอง 6 ส่วน-สุดถนน คสล.) หมู่ 4 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
2 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรสว่าง ๑ จำนวน ๑ โครงการ
2 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท ๑๑๕ (ซอยอภิชาติ) บริเวณปากซอยอภิชาติ ถึงบริเวณหมู่บ้านรินทร์ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองยายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒)
1 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านโกลด์แลนด์ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านโกลด์แสนด์ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับโคมไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓ เครื่อง
31 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
31 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก)
30 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการห้องสมุดชุมชน จำนวน ๑ หลัง บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
30 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
31 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)
31 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒๐ เครื่อง
30 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแคบ
31 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
เลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบคลองมหาวงศ์ จากชุมชนทดน้ำถึงชุมชนศาลาชล่าทอง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลบางเมือง
25 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 4 ล้อ แบบขอเกี่ยว พร้อมภาชนะรองรับถังขยะแบบมีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม จำนวน 5 ใบ (รถจำนวน 1 คัน)
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยสุนทรศาลทูล 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 38 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 53 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 40 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 41 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 36 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๑๐ (จากคลองหกส่วน-สุดถนน คสล.) หมู่ ๔ ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยทองนพคุณ หมู่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานกีฬา
27 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านสำโรง (อาคารเรียนฝั่งประถมศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดไตรสามัคคี แยก ๖
30 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดไตรสามัคคี แยก ๘
30 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนลอกท่อและรางระบายน้ำในโครงการเมื่องใหม่บางพลี วาระที่ ๑
27 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองลัดชัย หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤษภาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Antivirus จำนวน ๕๐๑ User ระยะเวลา ๓ ปี
30 พฤษภาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮมสูง ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ บางโฉลงทาวน์โฮม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นน้ำทะเล พร้อมถนนเลียบชายทะเล ณ หมู่ที่ 4, 3 , 2 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA (ถังอากาศพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๕ ชุด งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
24 พฤษภาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกเชิงกรานหักชั่วคราว (Pelvic Clamp) จำนวน ๑ ชุด
25 พฤษภาคม 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drill) จำนวน ๒ ชุด
25 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบคลองมหาวงศ์ จากชุมชนทดน้ำถึงชุมชนศาลาชล่าทอง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลบางเมือง
25 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. &#๒๑๖; ๐.๔๐ ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมยกระดับผิวจราจรหินคลุกผสมซีเมนต์ ซอยชัยรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายคิงคอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.(บริเวณพื้นที่ ๖ ไร่) หมู่ ๒ ตำบลแพรกษา
24 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารบ้านพักพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลบางเมือง
23 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำในพื้นที่กระเพาะหมู อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2559
การเคหะแห่งชาติ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง ๔ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ(เทพารักษ์ ๓) ระยะที่ ๓ ส่วนที่ ๑/๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมสามัคคี ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๙/๒สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๖๓ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
18 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ )
16 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
23 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ภายในสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติยกสูง ไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๕๓๓ สมุทรปราการ
23 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ใน โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มประชาชนทั่วไป สถานีอนามัยตำบลเทพารักษ์
19 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ฿กษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบคัดแยกขยะ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๖ (ซอยป้าพร้อม)
23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ (ขนาดที่นั่ง พื้นติดดิน) โครงการส้วมสุขสันต์ เพื่อน้องนักเรียนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก หมู่ ๑๖ ต.บางหญ้าแพรก งบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๓
19 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนหลวงพ่อปาน ๒ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๖ (สะพานคลองบน - คลองผู้ใหญ่อ้วน) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๖
23 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินผุทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ 7และหมู่ที่ 12 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบคลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
17 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานจากซอยบางปูใหม่นครโครงการ ๔ ถึงบริเวณซอยวุฒินันท์ และจากซอยเสด็จแม่บังภัยถึงบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู ณ หมู่ที่ ๓, ๗, ๘, ๑๐ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดด หมู่บ้านทรัพย์นคร (ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ถังพลาสติกชนิดล้อเลื่อน มีฝาปิด ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านระกาศ (ตามรูปแบบที่ อบต.บ้านระกาศ กำหนด)
19 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คันและ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
16 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒/๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘ (ชุมชนสยามพัฒนา) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นดาดฟ้า ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
11 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมถนนสายบัวโรย-อ่อนนุช-ป้อมวิเชียร หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบาอบาดาล บริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกันสาดบังแดด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองลัดชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
10 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองยายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลในคลองบางปลากด
12 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๔ ล้อ แบบขอเกี่ยว พร้อมภาชนะรองรับถังขยะแบบมีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม จำนวน ๕ ใบ (รถจำนวน ๑ คัน)
11 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยอยู่สุข 20 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุนทรวิภาค หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาซื้อที่ดิน ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา บริเวณตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีกำจัดวัชพืช เพื่อใช้กำจัดวัชพืช ในพื้นที่ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
12 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยโรงลัง
11 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเชื่อมต่อจากเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง ถึงคลองตาปู หมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองส่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดดบริเวณโครงการ 4 แท็งค์น้ำ (งานส่วนที่เหลือ) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสัมพันธ์ ๒ สายเมน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤษภาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดั๊ม จำนวน ๑ คัน
29 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างจัดหายานพาหนะเพื่อใช้รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๕๙
3 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะสาธารณะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณหน้าหมู่บ้านกล่อมพิรุณเท่ากับถนนบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองลัดชัย หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสันตินครทั่งสองฝั่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางสำลี เจิมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางกอบัว
2 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางกอบัว
2 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
สอบราคาซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีกำจัดวัชพืช เพื่อใช้กำจัดวัชพืช ในพื้นที่ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
4 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งส่วนกลาง) ชนิดกระบะ ๔ ประตู งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ คัน
29 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าสุดซอยพร้อมจิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๓)
29 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งส่วนกลาง) ชนิดกระบะ ๔ ประตู งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ คัน
29 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๑๓ (ซอยพิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้น โครงการบริเวณสวนธนาดุล สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองผู้ใหญ่น้อม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านโกลด์แลนด์ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านโกลด์แสนด์ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำบริเวณผิวจราจรทางเข้าวัดสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๓๓/๑๖ สิ้นสุดโครงการบริเวณวัดสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)
28 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ⧄ คสล. ซอยปรีดาหมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๗๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๗๑/๑๖๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองธนู ถึงถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนซอยกำนันวิฑูรย์ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยกำนันวิฑูรย์ ๒ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
29 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทานซอยเทศบาลบางปู ๑๒๑ (ซอยหมูหยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู
28 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทานซอยเทศบาลบางปู ๖๑ (ซอยเจริญสุข) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปูใหม่
28 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ซอยหลังแฟลตการเคหะสมุทรปราการ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้านใหม่
28 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งแก้ว 16 หมู่ที่ 2 ตำบลราชาเทวะ ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด (๑ชุด มี ๔ ตัว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด (๑ชุดมี ๔ ตัว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ รายการ
29 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารบ้านพักพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลบางเมือง
27 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อรถยนต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
26 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเชิงสะพานทางเชื่อมระหว่างถนนภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง
28 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด ๑๒ นิ้ว)
27 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณลำรางสาธารณะหลอดยายเจี๋ยน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
27 เมษายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ชุมชน เป็นที่ทำการสำนักงาน เคหะชุมชนสุวรรณภูมิ
27 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในตำบลท้ายบ้าน จำนวน ๒ คลอง
26 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวง เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตำบลบางจาก
27 เมษายน 2559
การเคหะแห่งชาติ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ชุมชนอัตลักษณ์ด้านกายภาพ ภายในสำนักงานเคหะชุมชนบางโฉลง งบปี ๒๕๕๙
26 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลคลองสวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บริวเณหมู่ที่ ๓
26 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
22 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
22 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ
26 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ
26 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ็ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลในคลองบางปลากด
25 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมะซอย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
20 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ประกวดราคาจ้างติตด้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จำนวน 250 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) จำนวน ๕ ชุด
21 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บริเวณซอยสุขใจ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 เมษายน 2559
โรงพยาบาลบางพลี
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
20 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
21 เมษายน 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริการ
21 เมษายน 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์
21 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ฝ่ายประถมศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองส่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางปู
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมซอยเรวัติ ๓ กับซอยหน้าโรงเรียนอุ่นอารี หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายบ้าน
19 เมษายน 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกวดราคาซื้อโป๊ะเหล็ก จำนวน 1 โป๊ะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
19 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า หมู่ที่5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
19 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
18 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ ๔๓ ตำบลบางครุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองศาลเจ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
12 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบคลองมหาวงศ์ จากชุมชนทดน้ำถึงชุมชนศาลาชล่าทอง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลบางเมือง
12 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน(รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย)
12 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าไม้ซอยนายตุ้ย หมู่ที่ ๑๔
7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฐานเขื่อนหินใหญ่ (บริเวณชายทะเล) หมู่ที่ ๑๒
7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าไม้ซอยนายจรูญ เรืองแจ่ม หมู่ที่ ๘
7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.จากปากคลองศาลเจ้า (ซ่อมแซมแทนของเดิม) ช่วงที่ ๒ ถึงปากคลองอ้อม หมู่ที่ ๔
7 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โครงการจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงจั่ว หลังคาผ้าใบ
1 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างหมู่บ้าน พฤกษาวิลล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการตัดถนนซอยเปรมฤทัย สิ้นสุดโครงการบริเวณตัดถนนซอยวัดโยธินประดิษฐ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๓) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบคลองบางปลาช่วงสะพานข้ามคลองบางปลา แยกคลองหก - สะพานข้ามคลองห้า หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนรอบเกาะบางปลา หมู่ที่ ๑ -๖ ตำบลบางปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนเทพารักษ์บริเวณหน้าโรงเรียนสุเเหร่าบางปลา (ถนนเทพารักษ์ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๕ - ๑๖) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยแยกถนนกลิ่นพวง ถึงบ้านเลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
5 เมษายน 2559
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
สอบราคาจ้างบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (๗๐.๑๕.๑๕.๐๑ )
5 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโกดังแสงฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองลากเนื้อ(ตอนที่๒) หมู่ที่ ๒ ต.คลองด่าน
5 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.ซอยพัฒนา ๔ (ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเล(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ ต.คลองด่าน
5 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการให้เช่าอาคารต้อนรับ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งที่4/2559
4 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประสิทธิ แคทอง เลียบคลองตะเคียนอ้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
5 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำรางสาธารณะ บริเวณบ้านป้าเนย หมู่ที่ ๖ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
5 เมษายน 2559
โรงพยาบาลบางจาก
สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว
5 เมษายน 2559
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (กลุ่มประชาชนและพนักงานในสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูงบานเลื่อนกระจกจัดเก็บเอกสาร ๔ ชั้น และตู้เก็บเอกสารทรงสูงบานทึบจัดเก็บเอกสาร ๔ ชั้นเพื่อใช้ในสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จำนวน ๒ รายการ
1 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
4 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยจันทร์โต หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 เมษายน 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีไอ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
30 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเสาธง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคูระบายน้ำคลองกลาง ในโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 1 เชื่อมระหว่างชุมชน(ทดแทนสะพาน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พื้นที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (ฝ่ายประถม) (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๕ ต้น
1 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า สุดซอยพร้อมจิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
31 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๙
24 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประมูลราคาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแพรกษา
24 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กวาดและดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี ๒๕๕๙
29 มีนาคม 2559
เทศบาลเมืองพระประแดง
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างตกแต่งรถสงกรานต์ และรถบุผาชาติ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี ๒๕๕๙
29 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๖ แยก ๒
31 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๖ แยก ๑
31 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติคาม ๖ แยก ๓
31 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลคลองด่าน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยน้ำผึ้ง ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
30 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอยู่สุข ซอย ๒๔/๑,๒๔/๒,๒๔/๓ ตำบลบางเมือง
29 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองปากน้ำ หมู่ที่13 ตำบลราชาเทวะ ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยวังกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลแพรกษา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหกส่วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๓๑ ตำบลบางเมืองใหม่
28 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบ ๕ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางปู
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2559
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองผู้ใหญ่น้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงใต้จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองผู้ใหญ่น้อม สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองบางนางเกรงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
29 มีนาคม 2559
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2559
เทศบาลเมืองลัดหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวง เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตำบลบางจาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งโครงเหล็ก บริเวณที่ว่างปากซอยสยามนิเวศน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพารักษ์
29 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๔๔
29 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะสาธารณะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มีนาคม 2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ
30 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล ๑ ซอย ๒๗ ตำบลบางเมืองใหม่
24 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และยกระดับบ่อพัก คสล.พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาเหล็กกลม ซอยพร้อมมิตร 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และยกขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาเหล็กกลม จากถนนเมนท้ายวังถึงถนนศรีบุญเรือง 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณลำรางสาธารณะหลอดยายเจี๋ยน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลบางเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 34 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองแพรกทะเลและคลองแพรกเจ้าเณร หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
22 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ชั้น 1 หลัง และก่อสร้างโดมบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางวีทั้งสองฝั่ง บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่