รับเรื่องร้องเรียน / ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ / ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ


เรื่องร้องเรียน :
ชื่อ - นามสกุล :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน :
สถานที่เกิดเรื่องร้องเรียน :