หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3
                ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-7025021 ต่อ 33528

   *******************************************

ยินดีต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ
 

     การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
     ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
     สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง