การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1 โครงสร้าง2 ข้อมูลผู้บริหาร3 อำนาจหน้าที่4 แผนยุทธศาสตร์5 ข้อมูลการติดต่อ6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง7 ข่าวประชาสัมพันธ์8 กระดานข่าวจังหวัด 9 Social Network10 แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี 256511 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2564)13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ17 E-Service18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256519 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256421 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 ช่องทางแจ้งเรื่องเร้องเรียนการทุจริต31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม34 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน