หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1119/2567 ลงวันที่ 21

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดสมุทรปราการ

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด SDGs2567 สป. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หนังสือเวียน SDGs จังหวัดสมุทรปราการ  

เรื่อง หนังสือจังหวัด แจ้งหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2567

หนังสือจังหวัด แจ้งหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2567 (1-2567)

การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง >>>ดาวน์โหลด<<<.

การประกาศรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประกาศรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การประกาศรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของกรมจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ >>>ดาวน์โหลด<<<

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 (ครั้งที่ 2/2566)

หนังสือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างที่ 1 เมษายน 2566 –